ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติครบกำหนดทางช่องคลอด ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งของสตรีคลอดปกติครบกำหนดทั้งหมด
A หมายถึง จำนวนครั้งของสตรีคลอดปกติครบกำหนด ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 77 0 0.00
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 14 0 0.00
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 27 0 0.00
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 213 0 0.00
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 27 0 0.00
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 52 0 0.00
10996   โรงพยาบาลพระยืน 37 0 0.00
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 6 0 0.00
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 661 0 0.00
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 88 1 1.14
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 65 1 1.54
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 518 57 11.00
14132   โรงพยาบาลซำสูง 7 1 14.29
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 122 25 20.49
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 55 12 21.82
11010   โรงพยาบาลชนบท 27 7 25.93
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 53 17 32.08
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 50 2 4.00
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 25 1 4.00
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 169 70 41.42
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 35 2 5.71
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 17 1 5.88
11004   โรงพยาบาลพล 292 168 57.53