ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาล) ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 638 64 10.03
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 457 49 10.72
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 407 45 11.06
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 1729 212 12.26
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 1421 188 13.23
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1121 155 13.83
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 322 46 14.29
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 351 51 14.53
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 516 81 15.70
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 591 96 16.24
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 319 52 16.30
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1486 249 16.76
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 854 147 17.21
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1063 197 18.53
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1302 248 19.05
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 748 150 20.05
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 576 121 21.01
14132   โรงพยาบาลซำสูง 239 53 22.18
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 3877 862 22.23
10996   โรงพยาบาลพระยืน 1025 234 22.83
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 851 201 23.62
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 283 68 24.03
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 845 204 24.14
11010   โรงพยาบาลชนบท 586 190 32.42
11004   โรงพยาบาลพล 1186 98 8.26
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 960 82 8.54