ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาล) ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 2709 287 10.59
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 555 60 10.81
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 667 73 10.94
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 584 66 11.30
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1333 170 12.75
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1250 162 12.96
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2192 292 13.32
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 3395 489 14.40
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 579 84 14.51
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 541 83 15.34
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2399 384 16.01
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1027 167 16.26
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2147 357 16.63
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 1399 243 17.37
14132   โรงพยาบาลซำสูง 587 103 17.55
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 1698 299 17.61
10996   โรงพยาบาลพระยืน 1743 310 17.79
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2039 369 18.10
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 1537 319 20.75
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 860 187 21.74
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 6924 1538 22.21
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 1486 340 22.88
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 422 97 22.99
11010   โรงพยาบาลชนบท 1237 310 25.06
11004   โรงพยาบาลพล 2451 181 7.38
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 1694 141 8.32