ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาล) ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 555 60 10.81
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 556 61 10.97
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 963 106 11.01
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 2147 242 11.27
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 493 57 11.56
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 2786 366 13.14
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1776 237 13.34
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 996 133 13.35
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 476 74 15.55
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 494 77 15.59
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1887 308 16.32
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 935 153 16.36
14132   โรงพยาบาลซำสูง 414 69 16.67
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 1213 215 17.72
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 1545 277 17.93
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1912 343 17.94
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1677 308 18.37
10996   โรงพยาบาลพระยืน 1411 284 20.13
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 860 187 21.74
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 1122 244 21.75
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 5116 1143 22.34
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 337 78 23.15
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 1233 294 23.84
11010   โรงพยาบาลชนบท 953 261 27.39
11004   โรงพยาบาลพล 2080 159 7.64
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 1424 125 8.78