ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(โรงพยาบาล) ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 324 41 12.65
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 1224 161 13.15
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 263 35 13.31
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 263 36 13.69
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 267 38 14.23
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 739 114 15.43
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 932 151 16.20
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 203 33 16.26
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 473 77 16.28
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 365 61 16.71
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 193 35 18.13
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1123 211 18.79
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 361 70 19.39
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 800 157 19.63
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 671 134 19.97
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 479 105 21.92
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 334 74 22.16
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 2443 586 23.99
10996   โรงพยาบาลพระยืน 608 151 24.84
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 560 143 25.54
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 164 44 26.83
14132   โรงพยาบาลซำสูง 88 26 29.55
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 501 160 31.94
11010   โรงพยาบาลชนบท 355 143 40.28
11004   โรงพยาบาลพล 761 68 8.94
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 586 55 9.39