ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(รพ.สต.)ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 127 1 0.79
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 250 6 2.40
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 880 55 6.25
11010   โรงพยาบาลชนบท 645 58 8.99
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 1656 149 9.00
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 617 60 9.72
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1470 148 10.07
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 984 101 10.26
11004   โรงพยาบาลพล 850 88 10.35
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 324 34 10.49
10996   โรงพยาบาลพระยืน 930 99 10.65
14132   โรงพยาบาลซำสูง 682 79 11.58
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1194 139 11.64
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 240 28 11.67
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 626 75 11.98
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 2238 278 12.42
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1675 215 12.84
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 218 28 12.84
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 980 126 12.86
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 2698 355 13.16
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 568 78 13.73
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 971 134 13.80
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 7436 1093 14.70
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2304 356 15.45
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1138 198 17.40
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 1175 239 20.34
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 798 225 28.20