ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(รพ.สต.)ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 184 1 0.54
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 293 6 2.05
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 1010 59 5.84
11010   โรงพยาบาลชนบท 754 58 7.69
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 1916 177 9.24
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 733 68 9.28
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1147 107 9.33
11004   โรงพยาบาลพล 964 91 9.44
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 355 34 9.58
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1653 164 9.92
10996   โรงพยาบาลพระยืน 1017 103 10.13
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 267 28 10.49
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 708 75 10.59
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1326 145 10.94
14132   โรงพยาบาลซำสูง 734 82 11.17
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 1143 130 11.37
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 2506 287 11.45
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 1278 149 11.66
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 2121 252 11.88
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 258 32 12.40
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 3027 376 12.42
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 8792 1196 13.60
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 655 92 14.05
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2657 397 14.94
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1248 200 16.03
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 1498 249 16.62
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1195 332 27.78