ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(รพ.สต.)ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 51 1 1.96
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 95 6 6.32
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 378 32 8.47
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 748 64 8.56
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 750 102 13.60
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 267 41 15.36
11004   โรงพยาบาลพล 320 50 15.63
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 456 72 15.79
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 589 99 16.81
14132   โรงพยาบาลซำสูง 438 78 17.81
11010   โรงพยาบาลชนบท 253 47 18.58
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 204 42 20.59
10996   โรงพยาบาลพระยืน 398 83 20.85
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 103 24 23.30
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 493 115 23.33
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 114 30 26.32
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 265 71 26.79
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 2680 744 27.76
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 437 122 27.92
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 866 249 28.75
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 1134 331 29.19
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 799 242 30.29
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 64 23 35.94
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 281 101 35.94
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 435 161 37.01
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 430 186 43.26
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 331 186 56.19