ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขา RDU ระบบรายงานข้อมูลสุขภาพเพื่อประชาชน จังหวัดขอนแก่น

 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก(รพ.สต.)ปีงบประมาณ 2561
 
หน้าหลัก

 B หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง
A หมายถึง จำนวนครั้งการมารับบริการผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยโรคอุจาระร่วง ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 81 1 1.23
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 180 6 3.33
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 610 39 6.39
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 1210 107 8.84
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 1047 115 10.98
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 699 79 11.30
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 456 53 11.62
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 940 112 11.91
10996   โรงพยาบาลพระยืน 773 94 12.16
11004   โรงพยาบาลพล 570 72 12.63
11010   โรงพยาบาลชนบท 415 53 12.77
14132   โรงพยาบาลซำสูง 571 78 13.66
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 232 32 13.79
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1250 175 14.00
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 712 105 14.75
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 430 64 14.88
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 181 28 15.47
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 804 126 15.67
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 1571 248 15.79
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 1703 280 16.44
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 440 74 16.82
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 1969 339 17.22
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 137 24 17.52
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 4759 906 19.04
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 921 227 24.65
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 584 159 27.23
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 581 189 32.53