ศูนย์ข่าวสารอิเลคทอนิกส์ของราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

งานข้อมูลข่าวสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

EN

ข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 7

1.โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
2.อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
3.สถานที่ติดต่อ (แผนที่) ม.7(3)
4.ขั้นตอนบริการศูนย์ข้อมูลม(Flow chart บริการข้อมูล)
5.ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

บริการ& ข้อมูล ข่าวสาร

-And thousand of more companies

Latest News

ภาพข่าว กิจกรรม

Health 4 0 A Step Forwardvia torchbrowser com