ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp เขตบริการสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561


หน้าหลัก
รหัสจังหวัด
จังหวัด
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
40 ขอนแก่น 52384 20836 39.78
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 8128 3205 39.43
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 1815 680 37.47
10996   โรงพยาบาลพระยืน 1040 483 46.44
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 2952 1153 39.06
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 3617 1588 43.90
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 2348 1010 43.02
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 3452 1560 45.19
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 1371 586 42.74
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 3063 1224 39.96
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 689 249 36.14
11004   โรงพยาบาลพล 2804 1014 36.16
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 918 382 41.61
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 1284 549 42.76
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 2331 962 41.27
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 2261 765 33.83
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2023 706 34.90
11010   โรงพยาบาลชนบท 1457 527 36.17
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 1342 553 41.21
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 738 283 38.35
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 2557 929 36.33
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 2171 888 40.90
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 267 1 0.37
14132   โรงพยาบาลซำสูง 767 297 38.72
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 707 274 38.76
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 640 247 38.59
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 826 355 42.98
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 816 366 44.85
 หน้าหลัก
 แหล่งข้อมูล :- HDC ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น
อัพเดท  

เงื่อนไข
 SET @prov_c := '%s'; SET @id:= '%s'; SET @cat_id := '%s'; SET @send := IF((SELECT active FROM sys_report WHERE cat_id = @cat_id and id = @id )=1,0,2); SET @b_year:=(SELECT yearprocess FROM pk_byear LIMIT 1); SET @start_d:=concat(@b_year-1,'1001'); SET @end_d:=concat(@b_year,'0930'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','loss9',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','loss18',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','loss30',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','loss42',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','wait9',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','wait18',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','wait30',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','wait42',' INT(10) DEFAULT 0'); CREATE TABLE IF NOT EXISTS s_childdev_specialpp ( id varchar(32) NOT NULL, hospcode varchar(5) NOT NULL, areacode varchar(8) NOT NULL, flag_sent varchar(1) NOT NULL, date_com varchar(14) NOT NULL, b_year varchar(4) NOT NULL, monthly varchar(2) NOT NULL, target9 INT(10) DEFAULT 0, result9_1 INT(10) DEFAULT 0, result9_2 INT(10) DEFAULT 0, result9_3 INT(10) DEFAULT 0, result9_4 INT(10) DEFAULT 0, result9_5 INT(10) DEFAULT 0, result9_6 INT(10) DEFAULT 0, result9_7 INT(10) DEFAULT 0, result9_8 INT(10) DEFAULT 0, result9_9 INT(10) DEFAULT 0, target18 INT(10) DEFAULT 0, result18_1 INT(10) DEFAULT 0, result18_2 INT(10) DEFAULT 0, result18_3 INT(10) DEFAULT 0, result18_4 INT(10) DEFAULT 0, result18_5 INT(10) DEFAULT 0, result18_6 INT(10) DEFAULT 0, result18_7 INT(10) DEFAULT 0, result18_8 INT(10) DEFAULT 0, result18_9 INT(10) DEFAULT 0, target30 INT(10) DEFAULT 0, result30_1 INT(10) DEFAULT 0, result30_2 INT(10) DEFAULT 0, result30_3 INT(10) DEFAULT 0, result30_4 INT(10) DEFAULT 0, result30_5 INT(10) DEFAULT 0, result30_6 INT(10) DEFAULT 0, result30_7 INT(10) DEFAULT 0, result30_8 INT(10) DEFAULT 0, result30_9 INT(10) DEFAULT 0, target42 INT(10) DEFAULT 0, result42_1 INT(10) DEFAULT 0, result42_2 INT(10) DEFAULT 0, result42_3 INT(10) DEFAULT 0, result42_4 INT(10) DEFAULT 0, result42_5 INT(10) DEFAULT 0, result42_6 INT(10) DEFAULT 0, result42_7 INT(10) DEFAULT 0, result42_8 INT(10) DEFAULT 0, result42_9 INT(10) DEFAULT 0, improper9 INT(10) DEFAULT 0, improper18 INT(10) DEFAULT 0, improper30 INT(10) DEFAULT 0, improper42 INT(10) DEFAULT 0, loss9 INT(10) DEFAULT 0, loss18 INT(10) DEFAULT 0, loss30 INT(10) DEFAULT 0, loss42 INT(10) DEFAULT 0, wait9 INT(10) DEFAULT 0, wait18 INT(10) DEFAULT 0, wait30 INT(10) DEFAULT 0, wait42 INT(10) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (hospcode,areacode,b_year,monthly) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; DELETE FROM s_childdev_specialpp WHERE id=@id AND b_year=(@b_year+543); INSERT IGNORE INTO s_childdev_specialpp( SELECT @id,p.check_hosp hospcode,IFNULL(p.check_vhid,concat(h.provcode,h.distcode,h.subdistcode,SUBSTR(CONCAT('00',h.mu),-2))) ,@send,DATE_FORMAT(now(),'%Y%m%d%H%i') as d_com,@b_year+543 as b_year ,DATE_FORMAT(s.date_start,'%m') mm ,COUNT(DISTINCT IF(s.agemonth in(9),CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) target9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_1 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(2) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_2 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(3) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_3 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status2 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_4 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status21 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_5 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status22 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_6 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status23 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_7 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status24 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_8 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status25 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.agemonth in(18),CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) target18 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_1 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(2) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_2 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(3) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_3 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status2 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_4 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status21 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_5 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status22 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_6 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status23 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_7 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status24 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_8 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status25 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.agemonth in(30),CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) target30 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_1 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(2) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_2 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(3) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_3 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status2 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_4 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status21 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_5 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status22 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_6 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status23 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_7 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status24 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_8 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status25 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.agemonth in(42),CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) target42 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_1 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(2) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_2 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(3) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_3 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status2 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_4 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status21 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_5 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status22 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_6 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status23 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_7 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status24 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_8 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status25 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_9 ,COUNT(DISTINCT IF((s.status21 in(1) OR s.status22 in(1) OR s.status23 in(1) OR s.status24 in(1) OR s.status25 in(1)) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) improper9 ,COUNT(DISTINCT IF((s.status21 in(1) OR s.status22 in(1) OR s.status23 in(1) OR s.status24 in(1) OR s.status25 in(1)) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) improper18 ,COUNT(DISTINCT IF((s.status21 in(1) OR s.status22 in(1) OR s.status23 in(1) OR s.status24 in(1) OR s.status25 in(1)) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) improper30 ,COUNT(DISTINCT IF((s.status21 in(1) OR s.status22 in(1) OR s.status23 in(1) OR s.status24 in(1) OR s.status25 in(1)) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) improper42 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 < NOW() AND ISNULL(s.DATE_SERV_LAST) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) loss9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 < NOW() AND ISNULL(s.DATE_SERV_LAST) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) loss18 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 < NOW() AND ISNULL(s.DATE_SERV_LAST) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) loss30 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 < NOW() AND ISNULL(s.DATE_SERV_LAST) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) loss42 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 > NOW() AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) wait9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 > NOW() AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) wait18 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 > NOW() AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) wait30 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 > NOW() AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) wait42 FROM t_childdev_specialpp s INNER JOIN t_person_cid p ON s.cid=p.cid INNER JOIN chospital h ON p.HOSPCODE=h.hoscode WHERE p.check_typearea in(1,3) AND p.NATION in(99) AND p.DISCHARGE in(9) AND s.date_start BETWEEN @start_d AND @end_d AND substr(p.check_vhid ,1,2) in(@prov_c) AND h.provcode in(@prov_c) GROUP BY p.check_hosp,p.check_vhid,DATE_FORMAT(date_start,'%m') );

หมายเหตุ :
 
- เป้าหมายในปีงบประมาณ คือ เด็กจะต้องมีวันที่วันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในปีงบประมาณนั้นๆ
- เป้าหมายในแต่ละเดือน คือ เด็กที่วันที่วันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42 เดือนในเดือนนั้นๆ

- การคัดกรองเด็กแต่ละช่วงอายุ จะมีเวลาที่ทำได้ คือ ภายใน 30 วันหลังจากเด็กอายุแตะ 9,18,30,42 เดือน
เช่น เด็กอายุครบ 18 เดือนพอดีในวันที่ 1 กค. ท่านคักรองเด็กได้ตั้งแต่วันที่ 1 กค. ถึงวันที่ 30 กค. เท่านั้น หากเกินจากนี้เด็กจะอายุ 19 เดือนเต็ม ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายการคัดกรอง

- ผลงานระบบจะติดตามไปตรวจสอบให้ 30 วันหลังจาก วันที่เด็กอายุแตะ 9,18,30,42 เดือน แล้วนำผลมาใส่ในเดือนที่เป็นเป้าหมาย ถึงแม้จะคนละเดือนกัน
- กรณีติดตาม/ส่งต่อ ระบบจะตามต่ออีก 30 วันจากวันที่ตรวจครั้งแรก แล้วนำผลมาใส่ในเดือนที่เป็นเป้าหมายเช่นกัน
เครดิต : HDC TEAM