NCD_KPI2561

  ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp เขตบริการสุขภาพที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561


  ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ปีงบประมาณ 2561
  หน้าหลัก


เกณฑ์เป้าหมาย  
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 8173 3801 46.51
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
04248   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 137 44 32.12
04249   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 178 94 52.81
04250   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 368 190 51.63
04253   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 446 255 57.17
04254   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 300 157 52.33
04255   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 412 208 50.49
04256   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 325 164 50.46
04257   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 326 163 50.00
04258   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 360 136 37.78
04259   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง 289 134 46.37
04260   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 302 141 46.69
04261   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 397 195 49.12
04262   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซำจาน 225 88 39.11
04263   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 260 125 48.08
04264   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง 162 78 48.15
04267   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนม่วง 105 49 46.67
04268   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 392 174 44.39
04269   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 505 235 46.53
04270   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 261 138 52.87
04271   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม 247 82 33.20
04272   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 293 143 48.81
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 262 27 10.31
12414   เทศบาลนครขอนแก่น 136 49 36.03
14775   ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 136 75 55.15
14860   ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 245 126 51.43
14861   ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 206 102 49.51
15166   ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 298 150 50.34
23891   ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 92 46 50.00
23936   ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 138 68 49.28
77609   หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 170 72 42.35
77766   หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 200 93 46.50
   หน้าหลัก
 แหล่งข้อมูล :- HDC ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น
อัพเดท  

เงื่อนไข
 SET @prov_c := '%s'; SET @id:= '%s'; SET @cat_id := '%s'; SET @send := IF((SELECT active FROM sys_report WHERE cat_id = @cat_id and id = @id )=1,0,2); SET @b_year:=(SELECT yearprocess FROM pk_byear LIMIT 1); SET @start_d:=concat(@b_year-1,'1001'); SET @end_d:=concat(@b_year,'0930'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','loss9',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','loss18',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','loss30',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','loss42',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','wait9',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','wait18',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','wait30',' INT(10) DEFAULT 0'); CALL AddCol('hdc','s_childdev_specialpp','wait42',' INT(10) DEFAULT 0'); CREATE TABLE IF NOT EXISTS s_childdev_specialpp ( id varchar(32) NOT NULL, hospcode varchar(5) NOT NULL, areacode varchar(8) NOT NULL, flag_sent varchar(1) NOT NULL, date_com varchar(14) NOT NULL, b_year varchar(4) NOT NULL, monthly varchar(2) NOT NULL, target9 INT(10) DEFAULT 0, result9_1 INT(10) DEFAULT 0, result9_2 INT(10) DEFAULT 0, result9_3 INT(10) DEFAULT 0, result9_4 INT(10) DEFAULT 0, result9_5 INT(10) DEFAULT 0, result9_6 INT(10) DEFAULT 0, result9_7 INT(10) DEFAULT 0, result9_8 INT(10) DEFAULT 0, result9_9 INT(10) DEFAULT 0, target18 INT(10) DEFAULT 0, result18_1 INT(10) DEFAULT 0, result18_2 INT(10) DEFAULT 0, result18_3 INT(10) DEFAULT 0, result18_4 INT(10) DEFAULT 0, result18_5 INT(10) DEFAULT 0, result18_6 INT(10) DEFAULT 0, result18_7 INT(10) DEFAULT 0, result18_8 INT(10) DEFAULT 0, result18_9 INT(10) DEFAULT 0, target30 INT(10) DEFAULT 0, result30_1 INT(10) DEFAULT 0, result30_2 INT(10) DEFAULT 0, result30_3 INT(10) DEFAULT 0, result30_4 INT(10) DEFAULT 0, result30_5 INT(10) DEFAULT 0, result30_6 INT(10) DEFAULT 0, result30_7 INT(10) DEFAULT 0, result30_8 INT(10) DEFAULT 0, result30_9 INT(10) DEFAULT 0, target42 INT(10) DEFAULT 0, result42_1 INT(10) DEFAULT 0, result42_2 INT(10) DEFAULT 0, result42_3 INT(10) DEFAULT 0, result42_4 INT(10) DEFAULT 0, result42_5 INT(10) DEFAULT 0, result42_6 INT(10) DEFAULT 0, result42_7 INT(10) DEFAULT 0, result42_8 INT(10) DEFAULT 0, result42_9 INT(10) DEFAULT 0, improper9 INT(10) DEFAULT 0, improper18 INT(10) DEFAULT 0, improper30 INT(10) DEFAULT 0, improper42 INT(10) DEFAULT 0, loss9 INT(10) DEFAULT 0, loss18 INT(10) DEFAULT 0, loss30 INT(10) DEFAULT 0, loss42 INT(10) DEFAULT 0, wait9 INT(10) DEFAULT 0, wait18 INT(10) DEFAULT 0, wait30 INT(10) DEFAULT 0, wait42 INT(10) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (hospcode,areacode,b_year,monthly) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; DELETE FROM s_childdev_specialpp WHERE id=@id AND b_year=(@b_year+543); INSERT IGNORE INTO s_childdev_specialpp( SELECT @id,p.check_hosp hospcode,IFNULL(p.check_vhid,concat(h.provcode,h.distcode,h.subdistcode,SUBSTR(CONCAT('00',h.mu),-2))) ,@send,DATE_FORMAT(now(),'%Y%m%d%H%i') as d_com,@b_year+543 as b_year ,DATE_FORMAT(s.date_start,'%m') mm ,COUNT(DISTINCT IF(s.agemonth in(9),CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) target9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_1 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(2) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_2 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(3) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_3 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status2 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_4 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status21 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_5 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status22 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_6 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status23 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_7 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status24 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_8 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status25 in(1) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result9_9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.agemonth in(18),CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) target18 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_1 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(2) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_2 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(3) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_3 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status2 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_4 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status21 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_5 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status22 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_6 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status23 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_7 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status24 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_8 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status25 in(1) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result18_9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.agemonth in(30),CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) target30 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_1 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(2) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_2 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(3) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_3 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status2 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_4 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status21 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_5 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status22 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_6 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status23 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_7 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status24 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_8 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status25 in(1) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result30_9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.agemonth in(42),CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) target42 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_1 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(2) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_2 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status1 in(3) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_3 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status2 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_4 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status21 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_5 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status22 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_6 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status23 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_7 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status24 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_8 ,COUNT(DISTINCT IF(s.status25 in(1) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) result42_9 ,COUNT(DISTINCT IF((s.status21 in(1) OR s.status22 in(1) OR s.status23 in(1) OR s.status24 in(1) OR s.status25 in(1)) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) improper9 ,COUNT(DISTINCT IF((s.status21 in(1) OR s.status22 in(1) OR s.status23 in(1) OR s.status24 in(1) OR s.status25 in(1)) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) improper18 ,COUNT(DISTINCT IF((s.status21 in(1) OR s.status22 in(1) OR s.status23 in(1) OR s.status24 in(1) OR s.status25 in(1)) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) improper30 ,COUNT(DISTINCT IF((s.status21 in(1) OR s.status22 in(1) OR s.status23 in(1) OR s.status24 in(1) OR s.status25 in(1)) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL )) improper42 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 < NOW() AND ISNULL(s.DATE_SERV_LAST) AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) loss9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 < NOW() AND ISNULL(s.DATE_SERV_LAST) AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) loss18 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 < NOW() AND ISNULL(s.DATE_SERV_LAST) AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) loss30 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 < NOW() AND ISNULL(s.DATE_SERV_LAST) AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) loss42 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 > NOW() AND s.agemonth in(9) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) wait9 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 > NOW() AND s.agemonth in(18) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) wait18 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 > NOW() AND s.agemonth in(30) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) wait30 ,COUNT(DISTINCT IF(s.DATE_SERV2 > NOW() AND s.agemonth in(42) ,CONCAT(s.cid,'-',s.agemonth),NULL)) wait42 FROM t_childdev_specialpp s INNER JOIN t_person_cid p ON s.cid=p.cid INNER JOIN chospital h ON p.HOSPCODE=h.hoscode WHERE p.check_typearea in(1,3) AND p.NATION in(99) AND p.DISCHARGE in(9) AND s.date_start BETWEEN @start_d AND @end_d AND substr(p.check_vhid ,1,2) in(@prov_c) AND h.provcode in(@prov_c) GROUP BY p.check_hosp,p.check_vhid,DATE_FORMAT(date_start,'%m') );

หมายเหตุ :
 
- เป้าหมายในปีงบประมาณ คือ เด็กจะต้องมีวันที่วันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42 เดือน ในปีงบประมาณนั้นๆ
- เป้าหมายในแต่ละเดือน คือ เด็กที่วันที่วันแรกที่อายุแตะ 9,18,30,42 เดือนในเดือนนั้นๆ

- การคัดกรองเด็กแต่ละช่วงอายุ จะมีเวลาที่ทำได้ คือ ภายใน 30 วันหลังจากเด็กอายุแตะ 9,18,30,42 เดือน
เช่น เด็กอายุครบ 18 เดือนพอดีในวันที่ 1 กค. ท่านคักรองเด็กได้ตั้งแต่วันที่ 1 กค. ถึงวันที่ 30 กค. เท่านั้น หากเกินจากนี้เด็กจะอายุ 19 เดือนเต็ม ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายการคัดกรอง

- ผลงานระบบจะติดตามไปตรวจสอบให้ 30 วันหลังจาก วันที่เด็กอายุแตะ 9,18,30,42 เดือน แล้วนำผลมาใส่ในเดือนที่เป็นเป้าหมาย ถึงแม้จะคนละเดือนกัน
- กรณีติดตาม/ส่งต่อ ระบบจะตามต่ออีก 30 วันจากวันที่ตรวจครั้งแรก แล้วนำผลมาใส่ในเดือนที่เป็นเป้าหมายเช่นกัน
เครดิต : HDC TEAM