DSPM2561

   ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

 หน้าหลัก  จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงรายใหม่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ    
ชื่อเครือข่าย
ความดันรายใหม่(คน)
เบาหวานรายใหม่(คน)
 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 4590 1978
 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 528 230
 10996-โรงพยาบาลพระยืน 583 181
 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 996 496
 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 1528 901
 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 517 233
 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 1058 439
 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 779 147
 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1525 709
 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 132 86
 11004-โรงพยาบาลพล 310 140
 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 277 147
 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 598 154
 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 509 218
 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 695 412
 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 685 327
 11010-โรงพยาบาลชนบท 388 212
 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 309 165
 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 197 134
 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 258 256
 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 786 309
 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 314 104
 14132-โรงพยาบาลซำสูง 270 83
 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 244 111
 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 168 78
 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 212 135
 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 351 185