DSPM2561

   ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

 หน้าหลัก  จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน-ความดันโลหิตสูงรายใหม่ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยบริการ    
ชื่อเครือข่าย
ความดันรายใหม่(คน)
เบาหวานรายใหม่(คน)
 10670-โรงพยาบาลขอนแก่น 4032 1607
 10995-โรงพยาบาลบ้านฝาง 444 168
 10996-โรงพยาบาลพระยืน 543 142
 10997-โรงพยาบาลหนองเรือ 767 371
 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 1147 784
 10999-โรงพยาบาลสีชมพู 390 150
 11000-โรงพยาบาลน้ำพอง 759 325
 11001-โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 634 115
 11002-โรงพยาบาลบ้านไผ่ 1305 563
 11003-โรงพยาบาลเปือยน้อย 104 63
 11004-โรงพยาบาลพล 381 164
 11005-โรงพยาบาลแวงใหญ่ 211 90
 11006-โรงพยาบาลแวงน้อย 344 111
 11007-โรงพยาบาลหนองสองห้อง 401 163
 11008-โรงพยาบาลภูเวียง 553 259
 11009-โรงพยาบาลมัญจาคีรี 552 261
 11010-โรงพยาบาลชนบท 306 163
 11011-โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 245 128
 11012-โรงพยาบาลภูผาม่าน 148 102
 11445-โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 341 210
 12275-โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 630 230
 13777-โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 284 88
 14132-โรงพยาบาลซำสูง 170 48
 77649-โรงพยาบาลหนองนาคำ 194 63
 77650-โรงพยาบาลเวียงเก่า 134 75
 77651-โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 124 65
 77652-โรงพยาบาลโนนศิลา 313 151