NCD_KPI2561

   ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

 @Views : 5,231

  ปีงบประมาณ
หน้าหลัก
B: 
A: 
เกณฑ์ :  
รหัสจังหวัด
จังหวัด
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
 
 หน้าหลัก
 แหล่งข้อมูล :- HDC
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อัพเดท  

เงื่อนไข
 :

หมายเหตุ :
 
เครดิต : HDC TEAM