ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

  ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ปีงบประมาณ 2561
หน้าหลัก
จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
เป้าหมาย   90.00
รหัสจังหวัด
จังหวัด
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
40 ขอนแก่น 682216 576439 84.50
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 149033 117496 78.84
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 21890 18376 83.95
10996   โรงพยาบาลพระยืน 14231 13499 94.86
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 32381 31186 96.31
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 42621 40310 94.58
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 27162 25664 94.48
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 44880 38727 86.29
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 14314 10228 71.45
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 40713 36335 89.25
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 8385 8181 97.57
11004   โรงพยาบาลพล 31602 23117 73.15
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 9594 7906 82.41
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 15820 14163 89.53
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 25149 22581 89.79
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 25790 21342 82.75
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 28012 25054 89.44
11010   โรงพยาบาลชนบท 19292 17894 92.75
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 12801 12067 94.27
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 8957 6626 73.98
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 31292 22997 73.49
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 25009 23047 92.15
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8385 404 4.82
14132   โรงพยาบาลซำสูง 8613 8072 93.72
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 8854 8041 90.82
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 7432 7060 94.99
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10177 8739 85.87
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 8306 7253 87.32
 หน้าหลัก
 แหล่งข้อมูล :- HDC ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น
อัพเดท  2018-04-27 03:58:57

เงื่อนไข
 SET @prov_c := '%s'; SET @id:= '%s'; SET @cat_id := '%s'; SET @send := IF((SELECT active FROM sys_report WHERE cat_id = @cat_id and id = @id )=1,0,2); SET @b_year:=(SELECT yearprocess FROM pk_byear LIMIT 1); SET @start_d:=concat(@b_year-1,'1001'); SET @end_d:=concat(@b_year,'0930'); CREATE TABLE IF NOT EXISTS s_dm_screen( id varchar(32) NOT NULL, hospcode varchar(5) NOT NULL, areacode varchar(8) NOT NULL, flag_sent varchar(1) DEFAULT NULL, date_com varchar(14) DEFAULT NULL, b_year varchar(4) NOT NULL, target int(7) DEFAULT 0, result int(7) DEFAULT 0, result1 int(7) DEFAULT 0, result2 int(7) DEFAULT 0, result3 int(7) DEFAULT 0, result4 int(7) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id,hospcode,areacode,b_year), KEY (hospcode), KEY (areacode), KEY (b_year) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; DELETE FROM s_dm_screen WHERE id=@id AND b_year=(@b_year+543); INSERT IGNORE INTO s_dm_screen (SELECT @id,s.hospcode,s.areacode ,@send,DATE_FORMAT(now(),'%Y%m%d%H%i') as d_com,@b_year+543 ,COUNT(DISTINCT cid) target ,COUNT(DISTINCT IF(bslevel >=50 ,cid,NULL)) result ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(10,11,12) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq1 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(1,2,3) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq2 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(4,5,6) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq3 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(7,8,9) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq4 FROM t_person_dm_screen s INNER JOIN chospital h ON s.hospcode=h.hoscode WHERE age_y >= 35 GROUP BY s.hospcode,s.areacode );

หมายเหตุ :
 
เครดิต : HDC TEAM