ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

 @Views : 5,668

  ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ปีงบประมาณ 2561
หน้าหลัก
จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
เป้าหมาย   90.00
รหัสจังหวัด
จังหวัด
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
40 ขอนแก่น 671272 613451 91.39
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 145262 132086 90.93
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 21742 19481 89.60
10996   โรงพยาบาลพระยืน 14107 13260 94.00
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 32130 30892 96.15
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 42557 40309 94.72
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 26580 25124 94.52
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 44608 41249 92.47
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 14225 12826 90.17
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 40264 36740 91.25
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 8333 8128 97.54
11004   โรงพยาบาลพล 31156 28428 91.24
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 9397 7958 84.69
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 15766 14823 94.02
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 25014 22838 91.30
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 25419 23790 93.59
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 26934 24399 90.59
11010   โรงพยาบาลชนบท 19060 18015 94.52
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 12691 12115 95.46
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 8952 7561 84.46
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 30868 29477 95.49
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 24989 23388 93.59
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6939 434 6.25
14132   โรงพยาบาลซำสูง 8591 8249 96.02
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 8836 8123 91.93
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 7386 6970 94.37
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10072 9357 92.90
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 8241 7422 90.06
 หน้าหลัก
 แหล่งข้อมูล :- HDC ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น
อัพเดท  2018-09-19 16:14:39

เงื่อนไข
 SET @prov_c := '%s'; SET @id:= '%s'; SET @cat_id := '%s'; SET @send := IF((SELECT active FROM sys_report WHERE cat_id = @cat_id and id = @id )=1,0,2); SET @b_year:=(SELECT yearprocess FROM pk_byear LIMIT 1); SET @start_d:=concat(@b_year-1,'1001'); SET @end_d:=concat(@b_year,'0930'); CREATE TABLE IF NOT EXISTS s_dm_screen( id varchar(32) NOT NULL, hospcode varchar(5) NOT NULL, areacode varchar(8) NOT NULL, flag_sent varchar(1) DEFAULT NULL, date_com varchar(14) DEFAULT NULL, b_year varchar(4) NOT NULL, target int(7) DEFAULT 0, result int(7) DEFAULT 0, result1 int(7) DEFAULT 0, result2 int(7) DEFAULT 0, result3 int(7) DEFAULT 0, result4 int(7) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id,hospcode,areacode,b_year), KEY (hospcode), KEY (areacode), KEY (b_year) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; DELETE FROM s_dm_screen WHERE id=@id AND b_year=(@b_year+543); INSERT IGNORE INTO s_dm_screen (SELECT @id,s.hospcode,s.areacode ,@send,DATE_FORMAT(now(),'%Y%m%d%H%i') as d_com,@b_year+543 ,COUNT(DISTINCT cid) target ,COUNT(DISTINCT IF(bslevel >=50 ,cid,NULL)) result ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(10,11,12) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq1 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(1,2,3) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq2 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(4,5,6) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq3 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(7,8,9) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq4 FROM t_person_dm_screen s INNER JOIN chospital h ON s.hospcode=h.hoscode WHERE age_y >= 35 GROUP BY s.hospcode,s.areacode );

หมายเหตุ :
 
เครดิต : HDC TEAM