ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

  ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ปีงบประมาณ 2561
หน้าหลัก
จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
เป้าหมาย   90.00
รหัสจังหวัด
จังหวัด
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
40 ขอนแก่น 676105 614928 90.95
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 145654 131829 90.51
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 21782 19340 88.79
10996   โรงพยาบาลพระยืน 14144 13311 94.11
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 32363 31242 96.54
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 42593 40449 94.97
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 26504 25154 94.91
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 44622 41226 92.39
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 14283 12770 89.41
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 40644 37165 91.44
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 8383 8166 97.41
11004   โรงพยาบาลพล 31286 27670 88.44
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 9411 7908 84.03
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 15812 14840 93.85
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 25112 22660 90.24
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 25578 24155 94.44
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 27812 24994 89.87
11010   โรงพยาบาลชนบท 19218 18062 93.98
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 12724 12143 95.43
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 8951 7559 84.45
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 30933 29958 96.85
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 24995 23414 93.67
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8598 510 5.93
14132   โรงพยาบาลซำสูง 8589 8267 96.25
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 8837 8128 91.98
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 7419 7065 95.23
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10101 9375 92.81
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 8274 7475 90.34
 หน้าหลัก
 แหล่งข้อมูล :- HDC ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น
อัพเดท  2018-07-17 08:34:48

เงื่อนไข
 SET @prov_c := '%s'; SET @id:= '%s'; SET @cat_id := '%s'; SET @send := IF((SELECT active FROM sys_report WHERE cat_id = @cat_id and id = @id )=1,0,2); SET @b_year:=(SELECT yearprocess FROM pk_byear LIMIT 1); SET @start_d:=concat(@b_year-1,'1001'); SET @end_d:=concat(@b_year,'0930'); CREATE TABLE IF NOT EXISTS s_dm_screen( id varchar(32) NOT NULL, hospcode varchar(5) NOT NULL, areacode varchar(8) NOT NULL, flag_sent varchar(1) DEFAULT NULL, date_com varchar(14) DEFAULT NULL, b_year varchar(4) NOT NULL, target int(7) DEFAULT 0, result int(7) DEFAULT 0, result1 int(7) DEFAULT 0, result2 int(7) DEFAULT 0, result3 int(7) DEFAULT 0, result4 int(7) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id,hospcode,areacode,b_year), KEY (hospcode), KEY (areacode), KEY (b_year) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; DELETE FROM s_dm_screen WHERE id=@id AND b_year=(@b_year+543); INSERT IGNORE INTO s_dm_screen (SELECT @id,s.hospcode,s.areacode ,@send,DATE_FORMAT(now(),'%Y%m%d%H%i') as d_com,@b_year+543 ,COUNT(DISTINCT cid) target ,COUNT(DISTINCT IF(bslevel >=50 ,cid,NULL)) result ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(10,11,12) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq1 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(1,2,3) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq2 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(4,5,6) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq3 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(7,8,9) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq4 FROM t_person_dm_screen s INNER JOIN chospital h ON s.hospcode=h.hoscode WHERE age_y >= 35 GROUP BY s.hospcode,s.areacode );

หมายเหตุ :
 
เครดิต : HDC TEAM