ระบบตรวจสอบตัวชี้วัด SERVICE PLAN DMHT-CKD รายเรคคอร์ด

 @Views : 5,239

  ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน ปีงบประมาณ 2562
หน้าหลัก
จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด
จำนวนประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
เป้าหมาย   90.00
รหัสจังหวัด
จังหวัด
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
40 ขอนแก่น 688142 63186 9.18
รหัสเครือข่าย
ชื่อเครือข่าย
เป้าหมาย(B)
ผลงาน(A)
ร้อยละ(A/B)x100
10670   โรงพยาบาลขอนแก่น 148755 14329 9.63
10995   โรงพยาบาลบ้านฝาง 21964 93 0.42
10996   โรงพยาบาลพระยืน 14031 1434 10.22
10997   โรงพยาบาลหนองเรือ 33020 3853 11.67
10998   โรงพยาบาลชุมแพ 44921 13226 29.44
10999   โรงพยาบาลสีชมพู 27103 5779 21.32
11000   โรงพยาบาลน้ำพอง 44400 4628 10.42
11001   โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 14349 1357 9.46
11002   โรงพยาบาลบ้านไผ่ 40333 1928 4.78
11003   โรงพยาบาลเปือยน้อย 8460 55 0.65
11004   โรงพยาบาลพล 31930 464 1.45
11005   โรงพยาบาลแวงใหญ่ 9338 1182 12.66
11006   โรงพยาบาลแวงน้อย 18995 13 0.07
11007   โรงพยาบาลหนองสองห้อง 25093 39 0.16
11008   โรงพยาบาลภูเวียง 25558 7575 29.64
11009   โรงพยาบาลมัญจาคีรี 27397 913 3.33
11010   โรงพยาบาลชนบท 19421 645 3.32
11011   โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 12805 354 2.76
11012   โรงพยาบาลภูผาม่าน 8975 605 6.74
11445   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 31349 2192 6.99
12275   โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 25321 2056 8.12
13777   โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 8902 45 0.51
14132   โรงพยาบาลซำสูง 8738 6 0.07
77649   โรงพยาบาลหนองนาคำ 8968 5 0.06
77650   โรงพยาบาลเวียงเก่า 7460 8 0.11
77651   โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 10174 398 3.91
77652   โรงพยาบาลโนนศิลา 8737 4 0.05
 หน้าหลัก
 แหล่งข้อมูล :- HDC ขอนแก่น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น
อัพเดท  2018-11-19 20:49:33

เงื่อนไข
 SET @prov_c := '%s'; SET @id:= '%s'; SET @cat_id := '%s'; SET @send := IF((SELECT active FROM sys_report WHERE cat_id = @cat_id and id = @id )=1,0,2); SET @b_year:=(SELECT yearprocess FROM pk_byear LIMIT 1); SET @start_d:=concat(@b_year-1,'1001'); SET @end_d:=concat(@b_year,'0930'); CREATE TABLE IF NOT EXISTS s_dm_screen( id varchar(32) NOT NULL, hospcode varchar(5) NOT NULL, areacode varchar(8) NOT NULL, flag_sent varchar(1) DEFAULT NULL, date_com varchar(14) DEFAULT NULL, b_year varchar(4) NOT NULL, target int(7) DEFAULT 0, result int(7) DEFAULT 0, result1 int(7) DEFAULT 0, result2 int(7) DEFAULT 0, result3 int(7) DEFAULT 0, result4 int(7) DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id,hospcode,areacode,b_year), KEY (hospcode), KEY (areacode), KEY (b_year) ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8; DELETE FROM s_dm_screen WHERE id=@id AND b_year=(@b_year+543); INSERT IGNORE INTO s_dm_screen (SELECT @id,s.hospcode,s.areacode ,@send,DATE_FORMAT(now(),'%Y%m%d%H%i') as d_com,@b_year+543 ,COUNT(DISTINCT cid) target ,COUNT(DISTINCT IF(bslevel >=50 ,cid,NULL)) result ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(10,11,12) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq1 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(1,2,3) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq2 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(4,5,6) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq3 ,COUNT(DISTINCT IF(DATE_FORMAT(date_screen,'%m') IN(7,8,9) AND bslevel >=50,cid,NULL)) resultq4 FROM t_person_dm_screen s INNER JOIN chospital h ON s.hospcode=h.hoscode WHERE age_y >= 35 GROUP BY s.hospcode,s.areacode );

หมายเหตุ :
 
เครดิต : HDC TEAM