รหัสสถานบริการในระบบ HDC (43 แฟ้ม)

หน้าหลัก ตารางรหัสสถานบริการในจังหวัด
#
รหัสสถานบริการ ชื่อเต็ม รหัสแม่ข่าย ชื่อแม่ข่าย รหัสประเภท รหัสตำบล ชื่อตำบล รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
1 04248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400102 สำราญ 4001 เมืองขอนแก่น
2 04249 รพ.สต.บ้านโคก 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400102 สำราญ 4001 เมืองขอนแก่น
3 04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400103 โคกสี 4001 เมืองขอนแก่น
4 04253 รพ.สต.บ้านทุ่ม 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400105 บ้านทุ่ม 4001 เมืองขอนแก่น
5 04254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400106 เมืองเก่า 4001 เมืองขอนแก่น
6 04255 รพ.สต.บ้านดอนบม 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400106 เมืองเก่า 4001 เมืองขอนแก่น
7 04256 รพ.สต.บ้านผือ 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400107 พระลับ 4001 เมืองขอนแก่น
8 04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400107 พระลับ 4001 เมืองขอนแก่น
9 04258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400108 สาวะถี 4001 เมืองขอนแก่น
10 04259 รพ.สต.บ้านโนนรัง 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400108 สาวะถี 4001 เมืองขอนแก่น
11 04260 รพ.สต.บ้านหว้า 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400109 บ้านหว้า 4001 เมืองขอนแก่น
12 04261 รพ.สต.บ้านค้อ 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400110 บ้านค้อ 4001 เมืองขอนแก่น
13 04262 รพ.สต.บ้านซำจาน 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400110 บ้านค้อ 4001 เมืองขอนแก่น
14 04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400111 แดงใหญ่ 4001 เมืองขอนแก่น
15 04264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400112 ดอนช้าง 4001 เมืองขอนแก่น
16 04267 รพ.สต.บ้านโนนม่วง 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400114 ศิลา 4001 เมืองขอนแก่น
17 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400114 ศิลา 4001 เมืองขอนแก่น
18 04269 รพ.สต.บ้านเป็ด 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400115 บ้านเป็ด 4001 เมืองขอนแก่น
19 04270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400116 หนองตูม 4001 เมืองขอนแก่น
20 04271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400117 บึงเนียม 4001 เมืองขอนแก่น
21 04272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 18 400118 โนนท่อน 4001 เมืองขอนแก่น
22 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 05 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
23 12414 เทศบาลนครขอนแก่น 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 13 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
24 14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 13 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
25 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 08 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
26 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 08 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
27 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 13 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
28 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 08 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
29 23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 13 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
30 77609 หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 08 400115 บ้านเป็ด 4001 เมืองขอนแก่น
31 77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 08 400114 ศิลา 4001 เมืองขอนแก่น
32 04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 18 400201 หนองบัว 4002 บ้านฝาง
33 04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 18 400202 ป่าหวายนั่ง 4002 บ้านฝาง
34 04275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 18 400203 โนนฆ้อง 4002 บ้านฝาง
35 04276 รพ.สต.บ้านเหล่า 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 18 400204 บ้านเหล่า 4002 บ้านฝาง
36 04277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 18 400205 ป่ามะนาว 4002 บ้านฝาง
37 04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 18 400207 โคกงาม 4002 บ้านฝาง
38 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 07 400206 บ้านฝาง 4002 บ้านฝาง
39 13896 รพ.สต.บ้านแดง 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 18 400204 บ้านเหล่า 4002 บ้านฝาง
40 15011 รพ.สต.บ้านแก่นเท่า 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 18 400206 บ้านฝาง 4002 บ้านฝาง
41 99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 10995 โรงพยาบาลบ้านฝาง 08 400206 บ้านฝาง 4002 บ้านฝาง
42 04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ 10996 โรงพยาบาลพระยืน 18 400302 พระบุ 4003 พระยืน
43 04280 รพ.สต.บ้านโต้น 10996 โรงพยาบาลพระยืน 18 400303 บ้านโต้น 4003 พระยืน
44 04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง 10996 โรงพยาบาลพระยืน 18 400304 หนองแวง 4003 พระยืน
45 04282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 10996 โรงพยาบาลพระยืน 18 400305 ขามป้อม 4003 พระยืน
46 10996 โรงพยาบาลพระยืน 10996 โรงพยาบาลพระยืน 07 400301 พระยืน 4003 พระยืน
47 13897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน 10996 โรงพยาบาลพระยืน 18 400301 พระยืน 4003 พระยืน
48 99931 ศูนย์สุขภาพชุมชนพระยืน 10996 โรงพยาบาลพระยืน 08 400301 พระยืน 4003 พระยืน
49 04283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400401 หนองเรือ 4004 หนองเรือ
50 04284 รพ.สต.บ้านเหมือดแอ่ 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400402 บ้านเม็ง 4004 หนองเรือ
51 04285 รพ.สต.บ้านเม็ง 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400402 บ้านเม็ง 4004 หนองเรือ
52 04286 รพ.สต.บ้านกง 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400403 บ้านกง 4004 หนองเรือ
53 04287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400404 ยางคำ 4004 หนองเรือ
54 04288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้ 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400405 จระเข้ 4004 หนองเรือ
55 04289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400406 โนนทอง 4004 หนองเรือ
56 04290 รพ.สต.บ้านทรัพย์เจริญ 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400406 โนนทอง 4004 หนองเรือ
57 04291 รพ.สต.บ้านโนนฟันเรือ 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400407 กุดกว้าง 4004 หนองเรือ
58 04292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400407 กุดกว้าง 4004 หนองเรือ
59 04293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทัน 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400408 โนนทัน 4004 หนองเรือ
60 04294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400409 โนนสะอาด 4004 หนองเรือ
61 04295 รพ.สต.บ้านโนนสวรรค์ 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400409 โนนสะอาด 4004 หนองเรือ
62 04296 รพ.สต.บ้านผือ 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400410 บ้านผือ 4004 หนองเรือ
63 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 07 400401 หนองเรือ 4004 หนองเรือ
64 13898 รพ.สต.บ้านหว้า 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 18 400408 โนนทัน 4004 หนองเรือ
65 99798 ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองเรือ 10997 โรงพยาบาลหนองเรือ 08 400401 หนองเรือ 4004 หนองเรือ
66 04297 รพ.สต.บ้านมาลา 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400501 ชุมแพ 4005 ชุมแพ
67 04298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400502 โนนหัน 4005 ชุมแพ
68 04299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400503 นาหนองทุ่ม 4005 ชุมแพ
69 04300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400504 โนนอุดม 4005 ชุมแพ
70 04301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400505 ขัวเรียง 4005 ชุมแพ
71 04302 รพ.สต.บ้านหนองไผ่ 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400506 หนองไผ่ 4005 ชุมแพ
72 04303 รพ.สต.บ้านวังหูกวาง 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400506 หนองไผ่ 4005 ชุมแพ
73 04304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400507 ไชยสอ 4005 ชุมแพ
74 04305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400508 วังหินลาด 4005 ชุมแพ
75 04306 รพ.สต.บ้านโนนสาวเอ้ 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400509 นาเพียง 4005 ชุมแพ
76 04307 รพ.สต.บ้านหนองผือ 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400509 นาเพียง 4005 ชุมแพ
77 04308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400509 นาเพียง 4005 ชุมแพ
78 04309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400510 หนองเขียด 4005 ชุมแพ
79 04310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400511 หนองเสาเล้า 4005 ชุมแพ
80 04311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400512 โนนสะอาด 4005 ชุมแพ
81 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 06 400501 ชุมแพ 4005 ชุมแพ
82 12415 ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 13 400506 หนองไผ่ 4005 ชุมแพ
83 14882 รพ.สต.บ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400503 นาหนองทุ่ม 4005 ชุมแพ
84 15006 รพ.สต.บ้านโคกม่วง 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 18 400505 ขัวเรียง 4005 ชุมแพ
85 15252 ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ 10998 โรงพยาบาลชุมแพ 13 400501 ชุมแพ 4005 ชุมแพ
86 04312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400601 สีชมพู 4006 สีชมพู
87 04313 รพ.สต.บ้านโคกไม้งาม 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400602 ศรีสุข 4006 สีชมพู
88 04314 รพ.สต.บ้านนาจาน ตำบลนาจาน 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400603 นาจาน 4006 สีชมพู
89 04315 รพ.สต.บ้านสี่แยกโนนหัวนา 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400603 นาจาน 4006 สีชมพู
90 04316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำยาง 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400605 ซำยาง 4006 สีชมพู
91 04317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400606 หนองแดง 4006 สีชมพู
92 04318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400607 ดงลาน 4006 สีชมพู
93 04319 รพ.สต.บ้านซำจำปา 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400607 ดงลาน 4006 สีชมพู
94 04320 รพ.สต.บ้านบริบูรณ์ 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400608 บริบูรณ์ 4006 สีชมพู
95 04321 รพ.สต.บ้านเทพชมพู 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400608 บริบูรณ์ 4006 สีชมพู
96 04322 รพ.สต.บ้านใหม่ 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400609 บ้านใหม่ 4006 สีชมพู
97 04323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูห่าน 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400610 ภูห่าน 4006 สีชมพู
98 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 07 400604 วังเพิ่ม 4006 สีชมพู
99 13900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุข 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 18 400602 ศรีสุข 4006 สีชมพู
100 04324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400701 น้ำพอง 4007 น้ำพอง
101 04325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400702 วังชัย 4007 น้ำพอง
102 04326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400703 หนองกุง 4007 น้ำพอง
103 04327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400704 บัวใหญ่ 4007 น้ำพอง
104 04328 รพ.สต.บ้านคำบง 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400705 สะอาด 4007 น้ำพอง
105 04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400706 ม่วงหวาน 4007 น้ำพอง
106 04330 รพ.สต.บ้านท่ามะเดื่อ 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400710 ท่ากระเสริม 4007 น้ำพอง
107 04331 รพ.สต.บ้านขาม 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400707 บ้านขาม 4007 น้ำพอง
108 04332 รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400707 บ้านขาม 4007 น้ำพอง
109 04333 รพ.สต.บ้านโคกใหญ่ 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400708 บัวเงิน 4007 น้ำพอง
110 04334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400708 บัวเงิน 4007 น้ำพอง
111 04335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400709 ทรายมูล 4007 น้ำพอง
112 04336 รพ.สต.บ้านหนองหว้า 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400709 ทรายมูล 4007 น้ำพอง
113 04337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400710 ท่ากระเสริม 4007 น้ำพอง
114 04338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400711 พังทุย 4007 น้ำพอง
115 04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400712 กุดน้ำใส 4007 น้ำพอง
116 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 07 400701 น้ำพอง 4007 น้ำพอง
117 13901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400705 สะอาด 4007 น้ำพอง
118 13902 รพ.สต.บ้านคำแก่นคูณ 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 18 400706 ม่วงหวาน 4007 น้ำพอง
119 04340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 18 400801 โคกสูง 4008 อุบลรัตน์
120 04341 รพ.สต.บ้านดง 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 18 400802 บ้านดง 4008 อุบลรัตน์
121 04342 รพ.สต.บ้านคำปลาหลาย 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 18 400802 บ้านดง 4008 อุบลรัตน์
122 04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 18 400804 นาคำ 4008 อุบลรัตน์
123 04344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 18 400805 ศรีสุขสำราญ 4008 อุบลรัตน์
124 04345 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งโป่ง 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 18 400806 ทุ่งโป่ง 4008 อุบลรัตน์
125 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 07 400803 เขื่อนอุบลรัตน์ 4008 อุบลรัตน์
126 14883 รพ.สต.บ้านอุดมศิลป์ 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 18 400801 โคกสูง 4008 อุบลรัตน์
127 14884 รพ.สต.บ้านห้วยยาง 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 18 400806 ทุ่งโป่ง 4008 อุบลรัตน์
128 99796 ศูนย์สุขภาพชุมชนเขื่อนอุบลรัตน์ 11001 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 08 400803 เขื่อนอุบลรัตน์ 4008 อุบลรัตน์
129 04357 รพ.สต.บ้านไผ่ 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401001 บ้านไผ่ 4010 บ้านไผ่
130 04358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401002 ในเมือง 4010 บ้านไผ่
131 04359 รพ.สต.บ้านละว้า 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401005 เมืองเพีย 4010 บ้านไผ่
132 04360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401005 เมืองเพีย 4010 บ้านไผ่
133 04361 รพ.สต.บ้านสร้างแป้น 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401009 บ้านลาน 4010 บ้านไผ่
134 04362 รพ.สต.บ้านลาน 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401009 บ้านลาน 4010 บ้านไผ่
135 04363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนเหนือ 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401010 แคนเหนือ 4010 บ้านไผ่
136 04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401011 ภูเหล็ก 4010 บ้านไผ่
137 04365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401013 ป่าปอ 4010 บ้านไผ่
138 04366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401014 หินตั้ง 4010 บ้านไผ่
139 04367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401016 หนองน้ำใส 4010 บ้านไผ่
140 04368 รพ.สต.บ้านนาโน 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401016 หนองน้ำใส 4010 บ้านไผ่
141 04369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 18 401017 หัวหนอง 4010 บ้านไผ่
142 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 07 401002 ในเมือง 4010 บ้านไผ่
143 12416 เทศบาลบ้านไผ่ 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 13 401002 ในเมือง 4010 บ้านไผ่
144 15230 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 13 401001 บ้านไผ่ 4010 บ้านไผ่
145 15232 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 13 401001 บ้านไผ่ 4010 บ้านไผ่
146 15233 ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 13 401010 แคนเหนือ 4010 บ้านไผ่
147 04370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 18 401102 วังม่วง 4011 เปือยน้อย
148 04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 18 401103 ขามป้อม 4011 เปือยน้อย
149 04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 18 401104 สระแก้ว 4011 เปือยน้อย
150 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 07 401101 เปือยน้อย 4011 เปือยน้อย
151 04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 11004 โรงพยาบาลพล 18 401201 เมืองพล 4012 พล
152 04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 11004 โรงพยาบาลพล 18 401203 โจดหนองแก 4012 พล
153 04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 11004 โรงพยาบาลพล 18 401204 เก่างิ้ว 4012 พล
154 04376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 11004 โรงพยาบาลพล 18 401205 หนองมะเขือ 4012 พล
155 04377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ 11004 โรงพยาบาลพล 18 401206 หนองแวงโสกพระ 4012 พล
156 04378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 11004 โรงพยาบาลพล 18 401207 เพ็กใหญ่ 4012 พล
157 04379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 11004 โรงพยาบาลพล 18 401208 โคกสง่า 4012 พล
158 04380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า 11004 โรงพยาบาลพล 18 401209 หนองแวงนางเบ้า 4012 พล
159 04381 รพ.สต.บ้านฮ่องหอย 11004 โรงพยาบาลพล 18 401209 หนองแวงนางเบ้า 4012 พล
160 04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 11004 โรงพยาบาลพล 18 401210 ลอมคอม 4012 พล
161 04383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า 11004 โรงพยาบาลพล 18 401211 โนนข่า 4012 พล
162 04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 11004 โรงพยาบาลพล 18 401212 โสกนกเต็น 4012 พล
163 04385 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง 11004 โรงพยาบาลพล 18 401213 หัวทุ่ง 4012 พล
164 11004 โรงพยาบาลพล 11004 โรงพยาบาลพล 07 401201 เมืองพล 4012 พล
165 12417 เทศบาลเมืองพล 11004 โรงพยาบาลพล 13 401201 เมืองพล 4012 พล
166 99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 11004 โรงพยาบาลพล 08 401201 เมืองพล 4012 พล
167 04386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 18 401301 คอนฉิม 4013 แวงใหญ่
168 04387 รพ.สต.บ้านหนองแดง 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 18 401302 ใหม่นาเพียง 4013 แวงใหญ่
169 04388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 18 401302 ใหม่นาเพียง 4013 แวงใหญ่
170 04389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 18 401303 โนนทอง 4013 แวงใหญ่
171 04390 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 18 401305 โนนสะอาด 4013 แวงใหญ่
172 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 07 401301 คอนฉิม 4013 แวงใหญ่
173 99795 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ 11005 โรงพยาบาลแวงใหญ่ 08 401301 คอนฉิม 4013 แวงใหญ่
174 04391 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 18 401402 ก้านเหลือง 4014 แวงน้อย
175 04392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 18 401403 ท่านางแนว 4014 แวงน้อย
176 04393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 18 401404 ละหานนา 4014 แวงน้อย
177 04394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 18 401405 ท่าวัด 4014 แวงน้อย
178 04395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 18 401406 ทางขวาง 4014 แวงน้อย
179 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 07 401404 ละหานนา 4014 แวงน้อย
180 99870 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย 11006 โรงพยาบาลแวงน้อย 08 401401 แวงน้อย 4014 แวงน้อย
181 04396 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401501 หนองสองห้อง 4015 หนองสองห้อง
182 04397 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401502 คึมชาด 4015 หนองสองห้อง
183 04398 รพ.สต.บ้านโนนแต้ 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401503 โนนธาตุ 4015 หนองสองห้อง
184 04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401503 โนนธาตุ 4015 หนองสองห้อง
185 04400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401504 ตะกั่วป่า 4015 หนองสองห้อง
186 04401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401505 สำโรง 4015 หนองสองห้อง
187 04402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401506 หนองเม็ก 4015 หนองสองห้อง
188 04403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่ 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401507 ดอนดู่ 4015 หนองสองห้อง
189 04404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401508 ดงเค็ง 4015 หนองสองห้อง
190 04405 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401509 หันโจด 4015 หนองสองห้อง
191 04406 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401510 ดอนดั่ง 4015 หนองสองห้อง
192 04407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401511 วังหิน 4015 หนองสองห้อง
193 04408 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 18 401512 หนองไผ่ล้อม 4015 หนองสองห้อง
194 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 07 401501 หนองสองห้อง 4015 หนองสองห้อง
195 99794 ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง 11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 08 401501 หนองสองห้อง 4015 หนองสองห้อง
196 04409 รพ.สต.บ้านเรือ 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401601 บ้านเรือ 4016 ภูเวียง
197 04411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401604 หว้าทอง 4016 ภูเวียง
198 04412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401605 กุดขอนแก่น 4016 ภูเวียง
199 04413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401606 นาชุมแสง 4016 ภูเวียง
200 04414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401607 นาหว้า 4016 ภูเวียง
201 04416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401610 หนองกุงธนสาร 4016 ภูเวียง
202 04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401612 หนองกุงเซิน 4016 ภูเวียง
203 04418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401613 สงเปือย 4016 ภูเวียง
204 04419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401614 ทุ่งชมพู 4016 ภูเวียง
205 04421 รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401616 ดินดำ 4016 ภูเวียง
206 04422 รพ.สต.บ้านกุดดุก ตำบลดินดำ 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 18 401616 ดินดำ 4016 ภูเวียง
207 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 07 401617 ภูเวียง 4016 ภูเวียง
208 99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 11008 โรงพยาบาลภูเวียง 08 401617 ภูเวียง 4016 ภูเวียง
209 04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401702 สวนหม่อน 4017 มัญจาคีรี
210 04424 รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์ 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401703 หนองแปน 4017 มัญจาคีรี
211 04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401703 หนองแปน 4017 มัญจาคีรี
212 04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401704 โพนเพ็ก 4017 มัญจาคีรี
213 04427 รพ.สต.บ้านหนองขาม 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401705 คำแคน 4017 มัญจาคีรี
214 04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401705 คำแคน 4017 มัญจาคีรี
215 04429 รพ.สต.บ้านหนองก้านเหลือง 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401706 นาข่า 4017 มัญจาคีรี
216 04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401706 นาข่า 4017 มัญจาคีรี
217 04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401707 นางาม 4017 มัญจาคีรี
218 04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401710 ท่าศาลา 4017 มัญจาคีรี
219 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 07 401701 กุดเค้า 4017 มัญจาคีรี
220 13903 รพ.สต.บ้านกอก 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 18 401702 สวนหม่อน 4017 มัญจาคีรี
221 04433 รพ.สต.บ้านนาฝาย 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401802 กุดเพียขอม 4018 ชนบท
222 04434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401803 วังแสง 4018 ชนบท
223 04435 รพ.สต.บ้านโนนข่า 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401803 วังแสง 4018 ชนบท
224 04436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401804 ห้วยแก 4018 ชนบท
225 04437 รพ.สต.บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401805 บ้านแท่น 4018 ชนบท
226 04438 รพ.สต.บ้านแท่น 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401805 บ้านแท่น 4018 ชนบท
227 04439 รพ.สต.บ้านดอนดู่น้อย 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401806 ศรีบุญเรือง 4018 ชนบท
228 04440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401806 ศรีบุญเรือง 4018 ชนบท
229 04441 รพ.สต.บ้านห้วยไร่ 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401807 โนนพะยอม 4018 ชนบท
230 04442 รพ.สต.บ้านโนนพยอม 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401807 โนนพะยอม 4018 ชนบท
231 04443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง 11010 โรงพยาบาลชนบท 18 401808 ปอแดง 4018 ชนบท
232 11010 โรงพยาบาลชนบท 11010 โรงพยาบาลชนบท 07 401801 ชนบท 4018 ชนบท
233 99932 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 11010 โรงพยาบาลชนบท 08 401801 ชนบท 4018 ชนบท
234 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 18 401901 เขาสวนกวาง 4019 เขาสวนกวาง
235 04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 18 401902 ดงเมืองแอม 4019 เขาสวนกวาง
236 04446 รพ.สต.บ้านหนองแวงเรือ 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 18 401902 ดงเมืองแอม 4019 เขาสวนกวาง
237 04447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 18 401903 นางิ้ว 4019 เขาสวนกวาง
238 04448 รพ.สต.บ้านป่าเปือย 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 18 401904 โนนสมบูรณ์ 4019 เขาสวนกวาง
239 04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 18 401904 โนนสมบูรณ์ 4019 เขาสวนกวาง
240 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 07 401905 คำม่วง 4019 เขาสวนกวาง
241 99868 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง 11011 โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 08 401905 คำม่วง 4019 เขาสวนกวาง
242 04450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคอม 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 18 402001 โนนคอม 4020 ภูผาม่าน
243 04451 รพ.สต.บ้านท่าขาม 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 18 402001 โนนคอม 4020 ภูผาม่าน
244 04452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 18 402002 นาฝาย 4020 ภูผาม่าน
245 04453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังสวาบ 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 18 402004 วังสวาบ 4020 ภูผาม่าน
246 04454 รพ.สต.บ้านโนนสะอาด 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 18 402005 ห้วยม่วง 4020 ภูผาม่าน
247 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 07 402003 ภูผาม่าน 4020 ภูผาม่าน
248 14885 รพ.สต.บ้านดงสะคร่าน วังสวาบ 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 18 402004 วังสวาบ 4020 ภูผาม่าน
249 99930 ศูนย์สุขภาพชุมชนภูผาม่าน 11012 โรงพยาบาลภูผาม่าน 08 402003 ภูผาม่าน 4020 ภูผาม่าน
250 04346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400902 หนองกุงใหญ่ 4009 กระนวน
251 04347 รพ.สต.บ้านหนองโอง 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400902 หนองกุงใหญ่ 4009 กระนวน
252 04348 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจด 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400905 ห้วยโจด 4009 กระนวน
253 04349 รพ.สต.บ้านโนนสัง 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400905 ห้วยโจด 4009 กระนวน
254 04350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400906 ห้วยยาง 4009 กระนวน
255 04351 รพ.สต.บ้านโนนสมบูรณ์ 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400906 ห้วยยาง 4009 กระนวน
256 04352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400907 บ้านฝาง 4009 กระนวน
257 04353 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูนสาด 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400909 ดูนสาด 4009 กระนวน
258 04354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400910 หนองโน 4009 กระนวน
259 04355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400911 น้ำอ้อม 4009 กระนวน
260 04356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400912 หัวนาคำ 4009 กระนวน
261 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 07 400901 หนองโก 4009 กระนวน
262 15007 รพ.สต.บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 18 400907 บ้านฝาง 4009 กระนวน
263 99857 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 11445 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 08 400901 หนองโก 4009 กระนวน
264 11497 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 11497 โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร 12 400114 ศิลา 4001 เมืองขอนแก่น
265 04251 รพ.สต.บ้านหนองบัวดีหมี 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 400104 ท่าพระ 4001 เมืองขอนแก่น
266 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 400104 ท่าพระ 4001 เมืองขอนแก่น
267 04265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 400113 ดอนหัน 4001 เมืองขอนแก่น
268 04266 รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 400113 ดอนหัน 4001 เมืองขอนแก่น
269 04469 รพ.สต.บ้านแฮด 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 402401 บ้านแฮด 4024 บ้านแฮด
270 04470 รพ.สต.บ้านขามเปี้ย 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 402401 บ้านแฮด 4024 บ้านแฮด
271 04471 รพ.สต.บ้านเล็บเงือก โคกสำราญ 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 402402 โคกสำราญ 4024 บ้านแฮด
272 04472 รพ.สต.บ้านดง 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 402402 โคกสำราญ 4024 บ้านแฮด
273 04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 402403 โนนสมบูรณ์ 4024 บ้านแฮด
274 04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 402404 หนองแซง 4024 บ้านแฮด
275 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 06 402403 โนนสมบูรณ์ 4024 บ้านแฮด
276 14881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 18 402402 โคกสำราญ 4024 บ้านแฮด
277 25018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแฮด 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 13 402401 บ้านแฮด 4024 บ้านแฮด
278 99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 12275 โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 08 402403 โนนสมบูรณ์ 4024 บ้านแฮด
279 13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
280 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
281 23529 หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 13 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
282 77653 หน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข 13777 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 08 400101 ในเมือง 4001 เมืองขอนแก่น
283 04455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระนวน 14132 โรงพยาบาลซำสูง 18 402101 กระนวน 4021 ซำสูง
284 04456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแมด 14132 โรงพยาบาลซำสูง 18 402102 คำแมด 4021 ซำสูง
285 04457 รพ.สต.บ้านโนน 14132 โรงพยาบาลซำสูง 18 402103 บ้านโนน 4021 ซำสูง
286 04458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ 14132 โรงพยาบาลซำสูง 18 402104 คูคำ 4021 ซำสูง
287 04459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย 14132 โรงพยาบาลซำสูง 18 402105 ห้วยเตย 4021 ซำสูง
288 14132 โรงพยาบาลซำสูง 14132 โรงพยาบาลซำสูง 07 402101 กระนวน 4021 ซำสูง
289 99933 ศูนย์สุขภาพชุมชนซำสูง 14132 โรงพยาบาลซำสูง 08 402101 กระนวน 4021 ซำสูง
290 04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 18 402301 กุดธาตุ 4023 หนองนาคำ
291 04465 รพ.สต.บ้านหนองแวง 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 18 402301 กุดธาตุ 4023 หนองนาคำ
292 04466 รพ.สต.บ้านโคก 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 18 402302 บ้านโคก 4023 หนองนาคำ
293 04467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 18 402303 ขนวน 4023 หนองนาคำ
294 04468 รพ.สต.บ้านหนองกุง 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 18 402303 ขนวน 4023 หนองนาคำ
295 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 77649 โรงพยาบาลหนองนาคำ 07 402302 บ้านโคก 4023 หนองนาคำ
296 04410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 18 402901 ในเมือง 4029 เวียงเก่า
297 04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 18 402903 เขาน้อย 4029 เวียงเก่า
298 04420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 18 402902 เมืองเก่าพัฒนา 4029 เวียงเก่า
299 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 77650 โรงพยาบาลเวียงเก่า 07 402902 เมืองเก่าพัฒนา 4029 เวียงเก่า
300 04460 รพ.สต.บ้านโคก 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 18 402201 บ้านโคก 4022 โคกโพธิ์ไชย
301 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 18 402202 โพธิ์ไชย 4022 โคกโพธิ์ไชย
302 04462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 18 402203 ซับสมบูรณ์ 4022 โคกโพธิ์ไชย
303 04463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 18 402204 นาแพง 4022 โคกโพธิ์ไชย
304 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 07 402201 บ้านโคก 4022 โคกโพธิ์ไชย
305 04475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลา 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 18 402501 โนนศิลา 4025 โนนศิลา
306 04476 รพ.สต.บ้านวังยาว 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 18 402503 บ้านหัน 4025 โนนศิลา
307 04477 รพ.สต.บ้านหัน 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 18 402503 บ้านหัน 4025 โนนศิลา
308 04478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือยใหญ่ 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 18 402504 เปือยใหญ่ 4025 โนนศิลา
309 04479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 18 402502 หนองปลาหมอ 4025 โนนศิลา
310 04480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแดง 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 18 402505 โนนแดง 4025 โนนศิลา
311 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 07 402501 โนนศิลา 4025 โนนศิลา