หน้าหลัก

 สรุปบุคคลที่มีสถานะเสียชีวิตของเครือข่ายบริการโรงพยาบาลชุมแพ {10998} ที่ได้บันทึกส่งในแฟ้ม person
เปรียบเทียบกับสถานะบุคคลที่แจ้งเสียชีวิติในฐาน กยผ.

#
แม่ข่าย ลูกข่าย จำนวนบุคคลที่เสียชีวิต
1 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04297-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา 178
2 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04298-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน 188
3 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04299-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนองทุ่ม 145
4 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04300-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม 240
5 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04301-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขัวเรียง 194
6 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04302-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 155
7 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04303-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง 166
8 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04304-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ 173
9 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04305-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด 190
10 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04306-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสาวเอ้ 102
11 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04307-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองผือ 96
12 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04308-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเพียง 72
13 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04309-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 236
14 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04310-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า 161
15 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 04311-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 208
16 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 4268
17 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 12415-ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 243
18 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 14882-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลนาหนองทุ่ม 92
19 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 15006-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกม่วง 110
20 10998-โรงพยาบาลชุมแพ 15252-ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ 552