รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 76 to 100 of 143
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
76. 04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 1 0 1 2018-07-18
77. 04418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 2 2 0 2018-07-18
78. 04419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู 1 1 0 2018-07-18
79. 04420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา 4 4 0 2018-07-18
80. 04421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ 1 1 0 2018-07-18
81. 04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 1 1 0 2018-07-18
82. 04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 2 2 0 2018-07-18
83. 04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 2 2 0 2018-07-18
84. 04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 1 1 0 2018-07-18
85. 04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 1 1 0 2018-07-18
86. 04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 1 1 0 2018-07-18
87. 04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 2 2 0 2018-07-18
88. 04434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 1 1 0 2018-07-18
89. 04435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า 2 2 0 2018-07-18
90. 04436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 1 1 0 2018-07-18
91. 04438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น 2 2 0 2018-07-18
92. 04439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 1 1 0 2018-07-18
93. 04441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 1 1 0 2018-07-18
94. 04442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม 1 1 0 2018-07-18
95. 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 6 6 0 2018-07-18
96. 04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม 2 2 0 2018-07-18
97. 04447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว 1 1 0 2018-07-18
98. 04448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย 1 1 0 2018-07-18
99. 04458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ 2 2 0 2018-07-18
100. 04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 2 2 0 2018-07-18