รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 76 to 100 of 139
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
76. 04416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร 1 1 0 2018-04-27
77. 04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 1 1 0 2018-04-27
78. 04418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 5 5 0 2018-04-27
79. 04422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ 1 1 0 2018-04-27
80. 04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 1 1 0 2018-04-27
81. 04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 1 1 0 2018-04-27
82. 04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 1 1 0 2018-04-27
83. 04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 2 2 0 2018-04-27
84. 04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 1 1 0 2018-04-27
85. 04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 1 1 0 2018-04-27
86. 04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 1 1 0 2018-04-27
87. 04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 2 2 0 2018-04-27
88. 04434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 1 1 0 2018-04-27
89. 04435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า 1 1 0 2018-04-27
90. 04436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 1 1 0 2018-04-27
91. 04441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 1 1 0 2018-04-27
92. 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 4 0 4 2018-04-27
93. 04448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย 3 0 3 2018-04-27
94. 04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 1 0 1 2018-04-27
95. 04451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขาม 1 1 0 2018-04-27
96. 04457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน 1 0 1 2018-04-27
97. 04458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ 1 0 1 2018-04-27
98. 04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2018-04-27
99. 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 1 1 0 2018-04-27
100. 04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 2 2 0 2018-04-27