รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 76 to 100 of 155
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
76. 04390 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 1 0 2018-09-19
77. 04392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว 1 1 0 2018-09-19
78. 04398 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 1 1 0 2018-09-19
79. 04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 1 1 0 2018-09-19
80. 04400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า 1 1 0 2018-09-19
81. 04402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก 1 1 0 2018-09-19
82. 04409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 2 2 0 2018-09-19
83. 04410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น 2 2 0 2018-09-19
84. 04412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 3 3 0 2018-09-19
85. 04413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 2 2 0 2018-09-19
86. 04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 1 1 0 2018-09-19
87. 04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 2 1 1 2018-09-19
88. 04418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 4 4 0 2018-09-19
89. 04419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู 1 1 0 2018-09-19
90. 04420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา 4 4 0 2018-09-19
91. 04421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ 1 1 0 2018-09-19
92. 04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 2 2 0 2018-09-19
93. 04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 1 1 0 2018-09-19
94. 04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 2 2 0 2018-09-19
95. 04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 2 2 0 2018-09-19
96. 04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 1 1 0 2018-09-19
97. 04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 1 1 0 2018-09-19
98. 04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 1 1 0 2018-09-19
99. 04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 2 2 0 2018-09-19
100. 04434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 1 1 0 2018-09-19