รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 76 to 100 of 128
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
76. 04404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง 1 1 0 2019-02-22
77. 04410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น 8 8 0 2019-02-22
78. 04411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง 2 2 0 2019-02-22
79. 04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 3 3 0 2019-02-22
80. 04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 1 1 0 2019-02-22
81. 04420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา 5 5 0 2019-02-22
82. 04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 1 1 0 2019-02-22
83. 04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 1 0 1 2019-02-22
84. 04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 1 1 0 2019-02-22
85. 04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 1 1 0 2019-02-22
86. 04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 2 2 0 2019-02-22
87. 04439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 2 2 0 2019-02-22
88. 04440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง 2 2 0 2019-02-22
89. 04441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 1 1 0 2019-02-22
90. 04442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม 2 2 0 2019-02-22
91. 04443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง 1 1 0 2019-02-22
92. 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 5 5 0 2019-02-22
93. 04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม 4 4 0 2019-02-22
94. 04446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ 1 1 0 2019-02-22
95. 04448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย 5 5 0 2019-02-22
96. 04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2019-02-22
97. 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 2 2 0 2019-02-22
98. 04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 1 1 0 2019-02-22
99. 04466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 5 5 0 2019-02-22
100. 04472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 4 4 0 2019-02-22