รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 51 to 75 of 139
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
51. 04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 1 1 0 2018-04-27
52. 04366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง 1 1 0 2018-04-27
53. 04369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง 1 1 0 2018-04-27
54. 04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 2 1 1 2018-04-27
55. 04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 2 1 1 2018-04-27
56. 04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 1 1 0 2018-04-27
57. 04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 3 3 0 2018-04-27
58. 04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 2 2 0 2018-04-27
59. 04376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 2 2 0 2018-04-27
60. 04378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 2 2 0 2018-04-27
61. 04379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 2 2 0 2018-04-27
62. 04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 1 1 0 2018-04-27
63. 04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 2 2 0 2018-04-27
64. 04386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม 1 1 0 2018-04-27
65. 04388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง 2 2 0 2018-04-27
66. 04389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง 2 2 0 2018-04-27
67. 04390 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 1 0 2018-04-27
68. 04393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา 3 0 3 2018-04-27
69. 04394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด 2 2 0 2018-04-27
70. 04395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง 1 1 0 2018-04-27
71. 04402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก 2 2 0 2018-04-27
72. 04409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 1 0 1 2018-04-27
73. 04412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 1 1 0 2018-04-27
74. 04413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 1 1 0 2018-04-27
75. 04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 1 1 0 2018-04-27