รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 51 to 75 of 128
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
51. 04350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1 0 1 2019-02-22
52. 04352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 1 0 0 2019-02-22
53. 04354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 2 0 2 2019-02-22
54. 04356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ 2 0 0 2019-02-22
55. 04357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 1 1 0 2019-02-22
56. 04359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า 1 1 0 2019-02-22
57. 04363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ 3 3 0 2019-02-22
58. 04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 1 1 0 2019-02-22
59. 04366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง 2 2 0 2019-02-22
60. 04370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง 1 0 0 2019-02-22
61. 04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 3 1 0 2019-02-22
62. 04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 3 1 0 2019-02-22
63. 04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 1 1 0 2019-02-22
64. 04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 5 5 0 2019-02-22
65. 04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 4 4 0 2019-02-22
66. 04377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ 1 1 0 2019-02-22
67. 04378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 3 3 0 2019-02-22
68. 04379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 1 1 0 2019-02-22
69. 04380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า 2 2 0 2019-02-22
70. 04383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า 1 1 0 2019-02-22
71. 04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 1 1 0 2019-02-22
72. 04387 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 1 1 0 2019-02-22
73. 04394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด 1 1 0 2019-02-22
74. 04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 1 1 0 2019-02-22
75. 04403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่ 1 1 0 2019-02-22