รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 51 to 75 of 143
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
51. 04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 1 1 0 2018-07-18
52. 04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 1 1 0 2018-07-18
53. 04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 2 2 0 2018-07-18
54. 04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 1 1 0 2018-07-18
55. 04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 2 2 0 2018-07-18
56. 04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 1 1 0 2018-07-18
57. 04376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 1 1 0 2018-07-18
58. 04379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 1 1 0 2018-07-18
59. 04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 3 3 0 2018-07-18
60. 04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 1 1 0 2018-07-18
61. 04388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง 1 1 0 2018-07-18
62. 04389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง 2 2 0 2018-07-18
63. 04390 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 1 0 2018-07-18
64. 04392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว 1 1 0 2018-07-18
65. 04394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด 1 1 0 2018-07-18
66. 04395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง 1 1 0 2018-07-18
67. 04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 1 1 0 2018-07-18
68. 04402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก 2 2 0 2018-07-18
69. 04409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 1 1 0 2018-07-18
70. 04410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น 1 1 0 2018-07-18
71. 04412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 2 2 0 2018-07-18
72. 04413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 2 2 0 2018-07-18
73. 04414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 1 1 0 2018-07-18
74. 04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 1 1 0 2018-07-18
75. 04416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร 1 1 0 2018-07-18