รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 1 to 22 of 22
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
1. 04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 1 1 0 2018-11-19
2. 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 1 1 0 2018-11-19
3. 04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 1 0 1 2018-11-19
4. 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 1 1 0 2018-11-19
5. 04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 1 1 0 2018-11-19
6. 04325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 2 2 0 2018-11-19
7. 04357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 1 1 0 2018-11-19
8. 04370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง 1 1 0 2018-11-19
9. 04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 1 1 0 2018-11-19
10. 04411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง 1 1 0 2018-11-19
11. 04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 1 1 0 2018-11-19
12. 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 5 5 0 2018-11-19
13. 04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม 1 1 0 2018-11-19
14. 04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2018-11-19
15. 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 1 1 0 2018-11-19
16. 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1 1 0 2018-11-19
17. 12416 เทศบาลบ้านไผ่ 1 1 0 2018-11-19
18. 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 2 2 0 2018-11-19
19. 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 1 0 1 2018-11-19
20. 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 1 1 0 2018-11-19
21. 15230 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง 1 1 0 2018-11-19
22. 77766 หน่วยบริการปฐมภูมิหนองไผ่ 1 1 0 2018-11-19