รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 51 to 75 of 155
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
51. 04341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 2 2 0 2018-09-19
52. 04342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 2 2 0 2018-09-19
53. 04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 2 2 0 2018-09-19
54. 04346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 1 0 1 2018-09-19
55. 04347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง 1 0 1 2018-09-19
56. 04350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1 0 1 2018-09-19
57. 04352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 1 1 0 2018-09-19
58. 04354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 1 1 0 2018-09-19
59. 04357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 1 1 0 2018-09-19
60. 04360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 2 2 0 2018-09-19
61. 04363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนเหนือ 2 2 0 2018-09-19
62. 04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 1 1 0 2018-09-19
63. 04366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง 2 2 0 2018-09-19
64. 04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 1 1 0 2018-09-19
65. 04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 2 2 0 2018-09-19
66. 04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 1 1 0 2018-09-19
67. 04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 3 3 0 2018-09-19
68. 04376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 1 1 0 2018-09-19
69. 04378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 1 1 0 2018-09-19
70. 04380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า 1 1 0 2018-09-19
71. 04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 3 3 0 2018-09-19
72. 04383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า 1 1 0 2018-09-19
73. 04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 2 2 0 2018-09-19
74. 04388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง 1 1 0 2018-09-19
75. 04389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง 4 4 0 2018-09-19