รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 26 to 50 of 128
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
26. 04283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 1 1 0 2019-02-22
27. 04286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง 1 1 0 2019-02-22
28. 04287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ 1 1 0 2019-02-22
29. 04288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้ 1 1 0 2019-02-22
30. 04290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ 2 2 0 2019-02-22
31. 04292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง 1 1 0 2019-02-22
32. 04300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม 1 1 0 2019-02-22
33. 04303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง 1 0 0 2019-02-22
34. 04304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ 1 0 1 2019-02-22
35. 04309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 1 0 1 2019-02-22
36. 04313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม 2 2 0 2019-02-22
37. 04314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 2 2 0 2019-02-22
38. 04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 2 2 0 2019-02-22
39. 04321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู 1 1 0 2019-02-22
40. 04325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 2 0 0 2019-02-22
41. 04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 1 1 0 2019-02-22
42. 04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 1 0 0 2019-02-22
43. 04335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 1 0 0 2019-02-22
44. 04337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม 1 1 0 2019-02-22
45. 04338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 2 1 0 2019-02-22
46. 04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 1 1 0 2019-02-22
47. 04340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 1 1 0 2019-02-22
48. 04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 1 1 0 2019-02-22
49. 04346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3 0 1 2019-02-22
50. 04347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง 1 0 0 2019-02-22