รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 26 to 50 of 155
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
26. 04288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้ 1 1 0 2018-09-19
27. 04291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ 1 1 0 2018-09-19
28. 04292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง 1 1 0 2018-09-19
29. 04297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา 1 1 0 2018-09-19
30. 04298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน 1 1 0 2018-09-19
31. 04305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด 1 1 0 2018-09-19
32. 04309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 1 1 0 2018-09-19
33. 04310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า 2 2 0 2018-09-19
34. 04311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 1 0 2018-09-19
35. 04314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 1 1 0 2018-09-19
36. 04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 2 2 0 2018-09-19
37. 04317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง 1 1 0 2018-09-19
38. 04320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ 1 1 0 2018-09-19
39. 04322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 1 1 0 2018-09-19
40. 04324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 1 1 0 2018-09-19
41. 04326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 3 3 0 2018-09-19
42. 04327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ 2 2 0 2018-09-19
43. 04328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 4 4 0 2018-09-19
44. 04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 1 1 0 2018-09-19
45. 04330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 1 1 0 2018-09-19
46. 04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 4 4 0 2018-09-19
47. 04337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม 1 1 0 2018-09-19
48. 04338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 4 4 0 2018-09-19
49. 04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 3 3 0 2018-09-19
50. 04340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 1 1 0 2018-09-19