รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 26 to 50 of 139
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
26. 04312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู 1 0 1 2018-04-27
27. 04314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 1 0 1 2018-04-27
28. 04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 2 1 1 2018-04-27
29. 04320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ 1 0 1 2018-04-27
30. 04321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู 2 2 0 2018-04-27
31. 04322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 1 0 1 2018-04-27
32. 04324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 1 1 0 2018-04-27
33. 04325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 3 3 0 2018-04-27
34. 04326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 1 1 0 2018-04-27
35. 04328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 2 2 0 2018-04-27
36. 04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 2 2 0 2018-04-27
37. 04330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 1 1 0 2018-04-27
38. 04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 6 6 0 2018-04-27
39. 04335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 1 1 0 2018-04-27
40. 04338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 1 1 0 2018-04-27
41. 04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 1 1 0 2018-04-27
42. 04340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 1 1 0 2018-04-27
43. 04342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 2 2 0 2018-04-27
44. 04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 3 3 0 2018-04-27
45. 04344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ 1 1 0 2018-04-27
46. 04355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 1 0 1 2018-04-27
47. 04356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ 1 0 1 2018-04-27
48. 04360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 1 1 0 2018-04-27
49. 04361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น 1 1 0 2018-04-27
50. 04363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนเหนือ 3 3 0 2018-04-27