รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 26 to 50 of 143
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
26. 04295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ 1 1 0 2018-07-18
27. 04297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา 1 1 0 2018-07-18
28. 04298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน 1 1 0 2018-07-18
29. 04305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด 1 1 0 2018-07-18
30. 04309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 1 1 0 2018-07-18
31. 04310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า 1 1 0 2018-07-18
32. 04311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 1 0 2018-07-18
33. 04312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู 1 1 0 2018-07-18
34. 04320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ 1 1 0 2018-07-18
35. 04322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 1 1 0 2018-07-18
36. 04324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 1 1 0 2018-07-18
37. 04326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 3 3 0 2018-07-18
38. 04328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 2 2 0 2018-07-18
39. 04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 1 1 0 2018-07-18
40. 04330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 1 1 0 2018-07-18
41. 04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 5 5 0 2018-07-18
42. 04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 3 3 0 2018-07-18
43. 04341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 1 1 0 2018-07-18
44. 04342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 1 1 0 2018-07-18
45. 04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 2 2 0 2018-07-18
46. 04346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 1 1 0 2018-07-18
47. 04352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 1 1 0 2018-07-18
48. 04357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 1 1 0 2018-07-18
49. 04360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 3 3 0 2018-07-18
50. 04363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนเหนือ 2 2 0 2018-07-18