รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 126 to 145 of 145
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
126. 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 1 1 0 2018-07-17
127. 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2 2 0 2018-07-17
128. 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 1 1 0 2018-07-17
129. 14883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ 1 1 0 2018-07-17
130. 14884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง 1 1 0 2018-07-17
131. 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 9 9 0 2018-07-17
132. 15233 ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 1 1 0 2018-07-17
133. 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3 3 0 2018-07-17
134. 25018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแฮด 1 1 0 2018-07-17
135. 77609 หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 1 1 0 2018-07-17
136. 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1 1 0 2018-07-17
137. 99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 3 1 2 2018-07-17
138. 99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 2 2 0 2018-07-17
139. 99857 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 1 0 2018-07-17
140. 99868 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง 1 1 0 2018-07-17
141. 99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 1 1 0 2018-07-17
142. 99870 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย 2 2 0 2018-07-17
143. 99931 ศูนย์สุขภาพชุมชนพระยืน 1 1 0 2018-07-17
144. 99932 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 2 2 0 2018-07-17
145. 99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 1 1 0 2018-07-17