รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 126 to 150 of 155
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
126. 04477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน 1 1 0 2018-09-19
127. 04478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือยใหญ่ 1 1 0 2018-09-19
128. 04479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ 1 1 0 2018-09-19
129. 04480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแดง 2 2 0 2018-09-19
130. 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 2 0 2018-09-19
131. 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 2 2 0 2018-09-19
132. 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 6 6 0 2018-09-19
133. 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 4 4 0 2018-09-19
134. 12415 ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 2 2 0 2018-09-19
135. 12416 เทศบาลบ้านไผ่ 2 2 0 2018-09-19
136. 12417 เทศบาลเมืองพล 2 2 0 2018-09-19
137. 13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 1 1 0 2018-09-19
138. 14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 1 1 0 2018-09-19
139. 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 1 1 0 2018-09-19
140. 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 4 1 3 2018-09-19
141. 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2 2 0 2018-09-19
142. 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 10 7 3 2018-09-19
143. 15233 ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 1 1 0 2018-09-19
144. 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3 3 0 2018-09-19
145. 77609 หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 1 1 0 2018-09-19
146. 99795 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ 3 3 0 2018-09-19
147. 99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 3 1 2 2018-09-19
148. 99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 3 3 0 2018-09-19
149. 99857 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 1 0 2018-09-19
150. 99868 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง 1 1 0 2018-09-19