รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 126 to 139 of 139
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
126. 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 10 10 0 2018-04-27
127. 15233 ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 3 3 0 2018-04-27
128. 15252 ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ 2 0 2 2018-04-27
129. 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3 3 0 2018-04-27
130. 99795 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ 1 1 0 2018-04-27
131. 99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 6 4 2 2018-04-27
132. 99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 2 2 0 2018-04-27
133. 99868 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง 1 0 1 2018-04-27
134. 99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 3 3 0 2018-04-27
135. 99870 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย 3 3 0 2018-04-27
136. 99930 ศูนย์สุขภาพชุมชนภูผาม่าน 1 1 0 2018-04-27
137. 99931 ศูนย์สุขภาพชุมชนพระยืน 2 2 0 2018-04-27
138. 99932 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 2 2 0 2018-04-27
139. 99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 1 1 0 2018-04-27