รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 126 to 128 of 128
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
126. 99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 3 3 0 2019-02-22
127. 99931 ศูนย์สุขภาพชุมชนพระยืน 3 2 1 2019-02-22
128. 99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 2 2 0 2019-02-22