รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 101 to 125 of 145
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
101. 04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 2 2 0 2018-07-17
102. 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 3 3 0 2018-07-17
103. 04462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 1 1 0 2018-07-17
104. 04463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง 2 2 0 2018-07-17
105. 04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 3 3 0 2018-07-17
106. 04465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 3 3 0 2018-07-17
107. 04467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน 1 1 0 2018-07-17
108. 04468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง 1 1 0 2018-07-17
109. 04469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด 1 1 0 2018-07-17
110. 04470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 1 1 0 2018-07-17
111. 04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2018-07-17
112. 04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 1 0 2018-07-17
113. 04475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลา 1 1 0 2018-07-17
114. 04476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว 1 1 0 2018-07-17
115. 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 2 0 2018-07-17
116. 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 2 2 0 2018-07-17
117. 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 4 4 0 2018-07-17
118. 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2 2 0 2018-07-17
119. 12414 เทศบาลนครขอนแก่น 1 1 0 2018-07-17
120. 12415 ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 2 2 0 2018-07-17
121. 12416 เทศบาลบ้านไผ่ 2 2 0 2018-07-17
122. 12417 เทศบาลเมืองพล 2 2 0 2018-07-17
123. 13896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง 1 1 0 2018-07-17
124. 13897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน 1 1 0 2018-07-17
125. 14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 1 1 0 2018-07-17