รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 101 to 125 of 157
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
101. 04438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น 1 1 0 2018-11-16
102. 04439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 2 2 0 2018-11-16
103. 04441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 1 1 0 2018-11-16
104. 04442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม 1 1 0 2018-11-16
105. 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 4 4 0 2018-11-16
106. 04447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว 1 1 0 2018-11-16
107. 04448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย 1 1 0 2018-11-16
108. 04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 2 2 0 2018-11-16
109. 04457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน 1 1 0 2018-11-16
110. 04458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ 1 1 0 2018-11-16
111. 04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2018-11-16
112. 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 5 5 0 2018-11-16
113. 04462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 1 1 0 2018-11-16
114. 04463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง 1 1 0 2018-11-16
115. 04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 4 4 0 2018-11-16
116. 04465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 5 5 0 2018-11-16
117. 04466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 2 2 0 2018-11-16
118. 04467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน 3 3 0 2018-11-16
119. 04470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 1 1 0 2018-11-16
120. 04471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ 2 2 0 2018-11-16
121. 04472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 1 1 0 2018-11-16
122. 04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2018-11-16
123. 04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 2 2 0 2018-11-16
124. 04475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลา 1 1 0 2018-11-16
125. 04476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว 2 2 0 2018-11-16