รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 101 to 125 of 128
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
101. 04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 3 3 0 2019-02-22
102. 04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 1 0 2019-02-22
103. 04475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลา 1 1 0 2019-02-22
104. 04477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน 1 1 0 2019-02-22
105. 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 4 0 0 2019-02-22
106. 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 3 1 0 2019-02-22
107. 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1 1 0 2019-02-22
108. 12415 ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 1 0 1 2019-02-22
109. 12416 เทศบาลบ้านไผ่ 2 2 0 2019-02-22
110. 12417 เทศบาลเมืองพล 1 1 0 2019-02-22
111. 13898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 1 1 0 2019-02-22
112. 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 2 2 0 2019-02-22
113. 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 1 0 1 2019-02-22
114. 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 1 1 0 2019-02-22
115. 14881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 1 1 0 2019-02-22
116. 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 4 1 0 2019-02-22
117. 15232 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ 1 1 0 2019-02-22
118. 15252 ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ 1 1 0 2019-02-22
119. 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 2 2 0 2019-02-22
120. 23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 1 1 0 2019-02-22
121. 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1 1 0 2019-02-22
122. 77766 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 1 1 0 2019-02-22
123. 99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 5 5 0 2019-02-22
124. 99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 1 1 0 2019-02-22
125. 99868 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง 6 3 0 2019-02-22