รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 101 to 125 of 139
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
101. 04465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 1 1 0 2018-04-27
102. 04466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2018-04-27
103. 04467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน 3 3 0 2018-04-27
104. 04469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด 1 1 0 2018-04-27
105. 04470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 1 1 0 2018-04-27
106. 04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 4 4 0 2018-04-27
107. 04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 1 0 2018-04-27
108. 04476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว 2 1 1 2018-04-27
109. 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 2 1 1 2018-04-27
110. 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 4 0 4 2018-04-27
111. 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2 2 0 2018-04-27
112. 12414 เทศบาลนครขอนแก่น 3 3 0 2018-04-27
113. 12415 ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 1 0 1 2018-04-27
114. 12416 เทศบาลบ้านไผ่ 5 5 0 2018-04-27
115. 13896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง 1 0 1 2018-04-27
116. 13897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน 2 0 2 2018-04-27
117. 13898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 1 1 0 2018-04-27
118. 13902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ 2 2 0 2018-04-27
119. 13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 1 1 0 2018-04-27
120. 14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 2 2 0 2018-04-27
121. 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 1 1 0 2018-04-27
122. 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2 2 0 2018-04-27
123. 14881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 1 1 0 2018-04-27
124. 14883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ 3 3 0 2018-04-27
125. 15007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1 0 1 2018-04-27