รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
1. 04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 1 0 0 2019-02-22
2. 04251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 1 0 0 2019-02-22
3. 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 5 5 0 2019-02-22
4. 04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 2 2 0 2019-02-22
5. 04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 7 7 0 2019-02-22
6. 04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 6 5 1 2019-02-22
7. 04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 1 1 0 2019-02-22
8. 04258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 1 1 0 2019-02-22
9. 04261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 4 4 0 2019-02-22
10. 04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 1 1 0 2019-02-22
11. 04265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน 2 2 0 2019-02-22
12. 04266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก 4 4 0 2019-02-22
13. 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2 2 0 2019-02-22
14. 04270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 1 0 0 2019-02-22
15. 04271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม 2 2 0 2019-02-22
16. 04272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 1 1 0 2019-02-22
17. 04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 3 2 0 2019-02-22
18. 04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 1 1 0 2019-02-22
19. 04275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 1 1 0 2019-02-22
20. 04277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 1 1 0 2019-02-22
21. 04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 5 5 0 2019-02-22
22. 04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ 1 1 0 2019-02-22
23. 04280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต้น 3 3 0 2019-02-22
24. 04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง 2 1 0 2019-02-22
25. 04282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 4 4 0 2019-02-22
26. 04283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 1 1 0 2019-02-22
27. 04286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง 1 1 0 2019-02-22
28. 04287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ 1 1 0 2019-02-22
29. 04288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้ 1 1 0 2019-02-22
30. 04290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ 2 2 0 2019-02-22
31. 04292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง 1 1 0 2019-02-22
32. 04300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนอุดม 1 1 0 2019-02-22
33. 04303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังหูกวาง 1 0 0 2019-02-22
34. 04304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสอ 1 0 1 2019-02-22
35. 04309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 1 0 1 2019-02-22
36. 04313 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไม้งาม 2 2 0 2019-02-22
37. 04314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 2 2 0 2019-02-22
38. 04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 2 2 0 2019-02-22
39. 04321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู 1 1 0 2019-02-22
40. 04325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 2 0 0 2019-02-22
41. 04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 1 1 0 2019-02-22
42. 04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 1 0 0 2019-02-22
43. 04335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 1 0 0 2019-02-22
44. 04337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม 1 1 0 2019-02-22
45. 04338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 2 1 0 2019-02-22
46. 04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 1 1 0 2019-02-22
47. 04340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 1 1 0 2019-02-22
48. 04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 1 1 0 2019-02-22
49. 04346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 3 0 1 2019-02-22
50. 04347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง 1 0 0 2019-02-22
51. 04350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1 0 1 2019-02-22
52. 04352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 1 0 0 2019-02-22
53. 04354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 2 0 2 2019-02-22
54. 04356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ 2 0 0 2019-02-22
55. 04357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 1 1 0 2019-02-22
56. 04359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า 1 1 0 2019-02-22
57. 04363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ 3 3 0 2019-02-22
58. 04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 1 1 0 2019-02-22
59. 04366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง 2 2 0 2019-02-22
60. 04370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง 1 0 0 2019-02-22
61. 04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 3 1 0 2019-02-22
62. 04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 3 1 0 2019-02-22
63. 04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 1 1 0 2019-02-22
64. 04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 5 5 0 2019-02-22
65. 04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 4 4 0 2019-02-22
66. 04377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ 1 1 0 2019-02-22
67. 04378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 3 3 0 2019-02-22
68. 04379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 1 1 0 2019-02-22
69. 04380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า 2 2 0 2019-02-22
70. 04383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า 1 1 0 2019-02-22
71. 04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 1 1 0 2019-02-22
72. 04387 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแดง 1 1 0 2019-02-22
73. 04394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด 1 1 0 2019-02-22
74. 04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 1 1 0 2019-02-22
75. 04403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่ 1 1 0 2019-02-22
76. 04404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง 1 1 0 2019-02-22
77. 04410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น 8 8 0 2019-02-22
78. 04411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง 2 2 0 2019-02-22
79. 04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 3 3 0 2019-02-22
80. 04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 1 1 0 2019-02-22
81. 04420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา 5 5 0 2019-02-22
82. 04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 1 1 0 2019-02-22
83. 04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 1 0 1 2019-02-22
84. 04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 1 1 0 2019-02-22
85. 04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 1 1 0 2019-02-22
86. 04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 2 2 0 2019-02-22
87. 04439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 2 2 0 2019-02-22
88. 04440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีบุญเรือง 2 2 0 2019-02-22
89. 04441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 1 1 0 2019-02-22
90. 04442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม 2 2 0 2019-02-22
91. 04443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปอแดง 1 1 0 2019-02-22
92. 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 5 5 0 2019-02-22
93. 04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม 4 4 0 2019-02-22
94. 04446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ 1 1 0 2019-02-22
95. 04448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย 5 5 0 2019-02-22
96. 04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2019-02-22
97. 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 2 2 0 2019-02-22
98. 04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 1 1 0 2019-02-22
99. 04466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 5 5 0 2019-02-22
100. 04472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 4 4 0 2019-02-22
101. 04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 3 3 0 2019-02-22
102. 04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 1 0 2019-02-22
103. 04475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลา 1 1 0 2019-02-22
104. 04477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน 1 1 0 2019-02-22
105. 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 4 0 0 2019-02-22
106. 11003 โรงพยาบาลเปือยน้อย 3 1 0 2019-02-22
107. 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 1 1 0 2019-02-22
108. 12415 ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 1 0 1 2019-02-22
109. 12416 เทศบาลบ้านไผ่ 2 2 0 2019-02-22
110. 12417 เทศบาลเมืองพล 1 1 0 2019-02-22
111. 13898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 1 1 0 2019-02-22
112. 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 2 2 0 2019-02-22
113. 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 1 0 1 2019-02-22
114. 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 1 1 0 2019-02-22
115. 14881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 1 1 0 2019-02-22
116. 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 4 1 0 2019-02-22
117. 15232 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ 1 1 0 2019-02-22
118. 15252 ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ 1 1 0 2019-02-22
119. 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 2 2 0 2019-02-22
120. 23936 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5(บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น 1 1 0 2019-02-22
121. 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1 1 0 2019-02-22
122. 77766 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง 1 1 0 2019-02-22
123. 99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 5 5 0 2019-02-22
124. 99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 1 1 0 2019-02-22
125. 99868 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง 6 3 0 2019-02-22
126. 99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 3 3 0 2019-02-22
127. 99931 ศูนย์สุขภาพชุมชนพระยืน 3 2 1 2019-02-22
128. 99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 2 2 0 2019-02-22