รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
1. 04248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 2 2 0 2018-07-17
2. 04249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 2 2 0 2018-07-17
3. 04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 1 1 0 2018-07-17
4. 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 4 4 0 2018-07-17
5. 04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 1 1 0 2018-07-17
6. 04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 1 1 0 2018-07-17
7. 04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 4 1 3 2018-07-17
8. 04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 4 4 0 2018-07-17
9. 04258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 1 1 0 2018-07-17
10. 04261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 1 0 1 2018-07-17
11. 04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 1 1 0 2018-07-17
12. 04266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก 1 1 0 2018-07-17
13. 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2 2 0 2018-07-17
14. 04269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 1 1 0 2018-07-17
15. 04272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 1 1 0 2018-07-17
16. 04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 3 1 2 2018-07-17
17. 04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 2 2 0 2018-07-17
18. 04276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 1 1 0 2018-07-17
19. 04277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 2 0 2 2018-07-17
20. 04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 3 1 2 2018-07-17
21. 04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ 2 2 0 2018-07-17
22. 04280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต้น 1 1 0 2018-07-17
23. 04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง 2 2 0 2018-07-17
24. 04288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้ 1 1 0 2018-07-17
25. 04291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ 1 1 0 2018-07-17
26. 04295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสวรรค์ 1 1 0 2018-07-17
27. 04297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา 1 1 0 2018-07-17
28. 04298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน 1 1 0 2018-07-17
29. 04305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด 1 1 0 2018-07-17
30. 04309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 1 1 0 2018-07-17
31. 04310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า 1 1 0 2018-07-17
32. 04311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 1 0 2018-07-17
33. 04312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู 1 1 0 2018-07-17
34. 04320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ 1 1 0 2018-07-17
35. 04322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 1 1 0 2018-07-17
36. 04326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 3 3 0 2018-07-17
37. 04328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 2 2 0 2018-07-17
38. 04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 1 1 0 2018-07-17
39. 04330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 1 1 0 2018-07-17
40. 04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 5 5 0 2018-07-17
41. 04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 3 3 0 2018-07-17
42. 04341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 1 1 0 2018-07-17
43. 04342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 1 1 0 2018-07-17
44. 04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 2 2 0 2018-07-17
45. 04346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 1 1 0 2018-07-17
46. 04352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 1 1 0 2018-07-17
47. 04357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 1 1 0 2018-07-17
48. 04360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 3 3 0 2018-07-17
49. 04363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนเหนือ 2 2 0 2018-07-17
50. 04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 1 1 0 2018-07-17
51. 04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 1 1 0 2018-07-17
52. 04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 1 1 0 2018-07-17
53. 04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 1 1 0 2018-07-17
54. 04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 2 2 0 2018-07-17
55. 04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 1 1 0 2018-07-17
56. 04376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 1 1 0 2018-07-17
57. 04379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 1 1 0 2018-07-17
58. 04380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า 1 1 0 2018-07-17
59. 04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 3 3 0 2018-07-17
60. 04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 1 1 0 2018-07-17
61. 04388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง 1 1 0 2018-07-17
62. 04389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง 2 2 0 2018-07-17
63. 04390 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 1 0 2018-07-17
64. 04392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว 1 1 0 2018-07-17
65. 04394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด 1 1 0 2018-07-17
66. 04395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง 1 1 0 2018-07-17
67. 04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 1 1 0 2018-07-17
68. 04402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก 2 2 0 2018-07-17
69. 04409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 1 1 0 2018-07-17
70. 04410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น 1 1 0 2018-07-17
71. 04412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 2 2 0 2018-07-17
72. 04413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 2 2 0 2018-07-17
73. 04414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 1 1 0 2018-07-17
74. 04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 1 1 0 2018-07-17
75. 04416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร 1 1 0 2018-07-17
76. 04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 1 1 0 2018-07-17
77. 04418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 2 2 0 2018-07-17
78. 04419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู 1 1 0 2018-07-17
79. 04420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา 4 4 0 2018-07-17
80. 04421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ 1 1 0 2018-07-17
81. 04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 1 1 0 2018-07-17
82. 04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 2 2 0 2018-07-17
83. 04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 2 2 0 2018-07-17
84. 04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 1 1 0 2018-07-17
85. 04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 1 1 0 2018-07-17
86. 04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 1 1 0 2018-07-17
87. 04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 2 2 0 2018-07-17
88. 04434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 1 1 0 2018-07-17
89. 04435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า 2 2 0 2018-07-17
90. 04436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 1 1 0 2018-07-17
91. 04438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น 2 2 0 2018-07-17
92. 04439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 1 1 0 2018-07-17
93. 04441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 1 1 0 2018-07-17
94. 04442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนพยอม 1 1 0 2018-07-17
95. 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 6 6 0 2018-07-17
96. 04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม 2 2 0 2018-07-17
97. 04446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวงเรือ 1 1 0 2018-07-17
98. 04447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว 1 1 0 2018-07-17
99. 04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2018-07-17
100. 04458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ 2 2 0 2018-07-17
101. 04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 2 2 0 2018-07-17
102. 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 3 3 0 2018-07-17
103. 04462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 1 1 0 2018-07-17
104. 04463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง 2 2 0 2018-07-17
105. 04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 3 3 0 2018-07-17
106. 04465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 3 3 0 2018-07-17
107. 04467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน 1 1 0 2018-07-17
108. 04468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกุง 1 1 0 2018-07-17
109. 04469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด 1 1 0 2018-07-17
110. 04470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 1 1 0 2018-07-17
111. 04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2018-07-17
112. 04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 1 0 2018-07-17
113. 04475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลา 1 1 0 2018-07-17
114. 04476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว 1 1 0 2018-07-17
115. 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 2 0 2018-07-17
116. 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 2 2 0 2018-07-17
117. 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 4 4 0 2018-07-17
118. 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2 2 0 2018-07-17
119. 12414 เทศบาลนครขอนแก่น 1 1 0 2018-07-17
120. 12415 ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 2 2 0 2018-07-17
121. 12416 เทศบาลบ้านไผ่ 2 2 0 2018-07-17
122. 12417 เทศบาลเมืองพล 2 2 0 2018-07-17
123. 13896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง 1 1 0 2018-07-17
124. 13897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน 1 1 0 2018-07-17
125. 14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 1 1 0 2018-07-17
126. 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 1 1 0 2018-07-17
127. 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2 2 0 2018-07-17
128. 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 1 1 0 2018-07-17
129. 14883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ 1 1 0 2018-07-17
130. 14884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง 1 1 0 2018-07-17
131. 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 9 9 0 2018-07-17
132. 15233 ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 1 1 0 2018-07-17
133. 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3 3 0 2018-07-17
134. 25018 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบ้านแฮด 1 1 0 2018-07-17
135. 77609 หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 1 1 0 2018-07-17
136. 77651 โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 1 1 0 2018-07-17
137. 99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 3 1 2 2018-07-17
138. 99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 2 2 0 2018-07-17
139. 99857 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 1 0 2018-07-17
140. 99868 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง 1 1 0 2018-07-17
141. 99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 1 1 0 2018-07-17
142. 99870 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย 2 2 0 2018-07-17
143. 99931 ศูนย์สุขภาพชุมชนพระยืน 1 1 0 2018-07-17
144. 99932 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 2 2 0 2018-07-17
145. 99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 1 1 0 2018-07-17