รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
1. 04248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 3 3 0 2018-09-19
2. 04249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 3 3 0 2018-09-19
3. 04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 1 0 1 2018-09-19
4. 04251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 1 1 0 2018-09-19
5. 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 4 4 0 2018-09-19
6. 04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 2 2 0 2018-09-19
7. 04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 3 3 0 2018-09-19
8. 04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 6 2 4 2018-09-19
9. 04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 5 5 0 2018-09-19
10. 04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 1 1 0 2018-09-19
11. 04266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก 1 1 0 2018-09-19
12. 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 3 3 0 2018-09-19
13. 04269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 1 1 0 2018-09-19
14. 04270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 1 1 0 2018-09-19
15. 04272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 1 0 1 2018-09-19
16. 04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 2 2 0 2018-09-19
17. 04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 1 1 0 2018-09-19
18. 04276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 1 1 0 2018-09-19
19. 04277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 1 1 0 2018-09-19
20. 04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 2 2 0 2018-09-19
21. 04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ 1 1 0 2018-09-19
22. 04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง 1 1 0 2018-09-19
23. 04282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 2 2 0 2018-09-19
24. 04283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 1 1 0 2018-09-19
25. 04286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง 1 1 0 2018-09-19
26. 04288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้ 1 1 0 2018-09-19
27. 04291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ 1 1 0 2018-09-19
28. 04292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง 1 1 0 2018-09-19
29. 04297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาลา 1 1 0 2018-09-19
30. 04298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหัน 1 1 0 2018-09-19
31. 04305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหินลาด 1 1 0 2018-09-19
32. 04309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเขียด 1 1 0 2018-09-19
33. 04310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสาเล้า 2 2 0 2018-09-19
34. 04311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 1 0 2018-09-19
35. 04314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 1 1 0 2018-09-19
36. 04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 2 2 0 2018-09-19
37. 04317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง 1 1 0 2018-09-19
38. 04320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ 1 1 0 2018-09-19
39. 04322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 1 1 0 2018-09-19
40. 04324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 1 1 0 2018-09-19
41. 04326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 3 3 0 2018-09-19
42. 04327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ 2 2 0 2018-09-19
43. 04328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 4 4 0 2018-09-19
44. 04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 1 1 0 2018-09-19
45. 04330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 1 1 0 2018-09-19
46. 04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 4 4 0 2018-09-19
47. 04337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม 1 1 0 2018-09-19
48. 04338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 4 4 0 2018-09-19
49. 04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 3 3 0 2018-09-19
50. 04340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 1 1 0 2018-09-19
51. 04341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 2 2 0 2018-09-19
52. 04342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 2 2 0 2018-09-19
53. 04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 2 2 0 2018-09-19
54. 04346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 1 0 1 2018-09-19
55. 04347 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโอง 1 0 1 2018-09-19
56. 04350 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง 1 0 1 2018-09-19
57. 04352 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านฝาง 1 1 0 2018-09-19
58. 04354 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโน 1 1 0 2018-09-19
59. 04357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 1 1 0 2018-09-19
60. 04360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 2 2 0 2018-09-19
61. 04363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนเหนือ 2 2 0 2018-09-19
62. 04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 1 1 0 2018-09-19
63. 04366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง 2 2 0 2018-09-19
64. 04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 1 1 0 2018-09-19
65. 04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 2 2 0 2018-09-19
66. 04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 1 1 0 2018-09-19
67. 04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 3 3 0 2018-09-19
68. 04376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 1 1 0 2018-09-19
69. 04378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 1 1 0 2018-09-19
70. 04380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า 1 1 0 2018-09-19
71. 04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 3 3 0 2018-09-19
72. 04383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า 1 1 0 2018-09-19
73. 04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 2 2 0 2018-09-19
74. 04388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง 1 1 0 2018-09-19
75. 04389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง 4 4 0 2018-09-19
76. 04390 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 1 0 2018-09-19
77. 04392 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่านางแนว 1 1 0 2018-09-19
78. 04398 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 1 1 0 2018-09-19
79. 04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 1 1 0 2018-09-19
80. 04400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า 1 1 0 2018-09-19
81. 04402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก 1 1 0 2018-09-19
82. 04409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 2 2 0 2018-09-19
83. 04410 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ขอนแก่น 2 2 0 2018-09-19
84. 04412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 3 3 0 2018-09-19
85. 04413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 2 2 0 2018-09-19
86. 04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 1 1 0 2018-09-19
87. 04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 2 1 1 2018-09-19
88. 04418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 4 4 0 2018-09-19
89. 04419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู 1 1 0 2018-09-19
90. 04420 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่าพัฒนา 4 4 0 2018-09-19
91. 04421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ 1 1 0 2018-09-19
92. 04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 2 2 0 2018-09-19
93. 04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 1 1 0 2018-09-19
94. 04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 2 2 0 2018-09-19
95. 04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 2 2 0 2018-09-19
96. 04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 1 1 0 2018-09-19
97. 04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 1 1 0 2018-09-19
98. 04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 1 1 0 2018-09-19
99. 04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 2 2 0 2018-09-19
100. 04434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 1 1 0 2018-09-19
101. 04435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า 2 2 0 2018-09-19
102. 04436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 1 1 0 2018-09-19
103. 04438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น 1 1 0 2018-09-19
104. 04439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนดู่น้อย 2 2 0 2018-09-19
105. 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 4 4 0 2018-09-19
106. 04445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเมืองแอม 3 3 0 2018-09-19
107. 04447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางิ้ว 1 1 0 2018-09-19
108. 04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 2 2 0 2018-09-19
109. 04457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน 1 1 0 2018-09-19
110. 04458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ 1 1 0 2018-09-19
111. 04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2018-09-19
112. 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 5 5 0 2018-09-19
113. 04462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมบูรณ์ 1 1 0 2018-09-19
114. 04463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง 2 2 0 2018-09-19
115. 04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 3 3 0 2018-09-19
116. 04465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 3 3 0 2018-09-19
117. 04466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2018-09-19
118. 04467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน 3 3 0 2018-09-19
119. 04469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด 1 1 0 2018-09-19
120. 04470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 1 1 0 2018-09-19
121. 04471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล็บเงือก โคกสำราญ 2 2 0 2018-09-19
122. 04472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 1 1 0 2018-09-19
123. 04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 1 1 0 2018-09-19
124. 04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 1 0 2018-09-19
125. 04476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว 2 2 0 2018-09-19
126. 04477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน 1 1 0 2018-09-19
127. 04478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือยใหญ่ 1 1 0 2018-09-19
128. 04479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ 1 1 0 2018-09-19
129. 04480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแดง 2 2 0 2018-09-19
130. 10670 โรงพยาบาลขอนแก่น 2 2 0 2018-09-19
131. 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 2 2 0 2018-09-19
132. 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 6 6 0 2018-09-19
133. 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 4 4 0 2018-09-19
134. 12415 ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 2 2 0 2018-09-19
135. 12416 เทศบาลบ้านไผ่ 2 2 0 2018-09-19
136. 12417 เทศบาลเมืองพล 2 2 0 2018-09-19
137. 13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 1 1 0 2018-09-19
138. 14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 1 1 0 2018-09-19
139. 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 1 1 0 2018-09-19
140. 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 4 1 3 2018-09-19
141. 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) 2 2 0 2018-09-19
142. 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 10 7 3 2018-09-19
143. 15233 ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 1 1 0 2018-09-19
144. 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3 3 0 2018-09-19
145. 77609 หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง 1 1 0 2018-09-19
146. 99795 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ 3 3 0 2018-09-19
147. 99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 3 1 2 2018-09-19
148. 99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 3 3 0 2018-09-19
149. 99857 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 1 1 0 2018-09-19
150. 99868 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง 1 1 0 2018-09-19
151. 99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 4 4 0 2018-09-19
152. 99870 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย 1 1 0 2018-09-19
153. 99931 ศูนย์สุขภาพชุมชนพระยืน 1 1 0 2018-09-19
154. 99932 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 2 2 0 2018-09-19
155. 99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 1 1 0 2018-09-19