รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
1. 04248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 2 0 2 2018-04-27
2. 04249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 2 2 0 2018-04-27
3. 04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 1 0 1 2018-04-27
4. 04251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 2 2 0 2018-04-27
5. 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 1 1 0 2018-04-27
6. 04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 1 1 0 2018-04-27
7. 04254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 2 2 0 2018-04-27
8. 04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 1 1 0 2018-04-27
9. 04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 4 4 0 2018-04-27
10. 04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 1 1 0 2018-04-27
11. 04261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 1 1 0 2018-04-27
12. 04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 1 1 0 2018-04-27
13. 04265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน 3 3 0 2018-04-27
14. 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 1 1 0 2018-04-27
15. 04272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 1 1 0 2018-04-27
16. 04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 1 1 0 2018-04-27
17. 04275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 1 1 0 2018-04-27
18. 04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 1 1 0 2018-04-27
19. 04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ 2 0 2 2018-04-27
20. 04280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต้น 3 0 3 2018-04-27
21. 04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง 2 0 2 2018-04-27
22. 04283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 1 0 1 2018-04-27
23. 04290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ 3 1 2 2018-04-27
24. 04292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง 1 1 0 2018-04-27
25. 04294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 2 2 0 2018-04-27
26. 04312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสีชมพู 1 0 1 2018-04-27
27. 04314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 1 0 1 2018-04-27
28. 04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 2 1 1 2018-04-27
29. 04320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบริบูรณ์ 1 0 1 2018-04-27
30. 04321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพชมพู 2 2 0 2018-04-27
31. 04322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ 1 0 1 2018-04-27
32. 04324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 1 1 0 2018-04-27
33. 04325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 3 3 0 2018-04-27
34. 04326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 1 1 0 2018-04-27
35. 04328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 2 2 0 2018-04-27
36. 04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 2 2 0 2018-04-27
37. 04330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 1 1 0 2018-04-27
38. 04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 6 6 0 2018-04-27
39. 04335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 1 1 0 2018-04-27
40. 04338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 1 1 0 2018-04-27
41. 04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 1 1 0 2018-04-27
42. 04340 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง 1 1 0 2018-04-27
43. 04342 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำปลาหลาย 2 2 0 2018-04-27
44. 04343 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคำ 3 3 0 2018-04-27
45. 04344 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีสุขสำราญ 1 1 0 2018-04-27
46. 04355 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ้อม 1 0 1 2018-04-27
47. 04356 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนาคำ 1 0 1 2018-04-27
48. 04360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 1 1 0 2018-04-27
49. 04361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น 1 1 0 2018-04-27
50. 04363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคนเหนือ 3 3 0 2018-04-27
51. 04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 1 1 0 2018-04-27
52. 04366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง 1 1 0 2018-04-27
53. 04369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง 1 1 0 2018-04-27
54. 04371 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 2 1 1 2018-04-27
55. 04372 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว 2 1 1 2018-04-27
56. 04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 1 1 0 2018-04-27
57. 04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 3 3 0 2018-04-27
58. 04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 2 2 0 2018-04-27
59. 04376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 2 2 0 2018-04-27
60. 04378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 2 2 0 2018-04-27
61. 04379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 2 2 0 2018-04-27
62. 04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 1 1 0 2018-04-27
63. 04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 2 2 0 2018-04-27
64. 04386 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนฉิม 1 1 0 2018-04-27
65. 04388 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียง 2 2 0 2018-04-27
66. 04389 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนทอง 2 2 0 2018-04-27
67. 04390 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 1 1 0 2018-04-27
68. 04393 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหานนา 3 0 3 2018-04-27
69. 04394 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวัด 2 2 0 2018-04-27
70. 04395 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทางขวาง 1 1 0 2018-04-27
71. 04402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก 2 2 0 2018-04-27
72. 04409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 1 0 1 2018-04-27
73. 04412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 1 1 0 2018-04-27
74. 04413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 1 1 0 2018-04-27
75. 04415 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาน้อย 1 1 0 2018-04-27
76. 04416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร 1 1 0 2018-04-27
77. 04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 1 1 0 2018-04-27
78. 04418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 5 5 0 2018-04-27
79. 04422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ 1 1 0 2018-04-27
80. 04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 1 1 0 2018-04-27
81. 04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 1 1 0 2018-04-27
82. 04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 1 1 0 2018-04-27
83. 04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 2 2 0 2018-04-27
84. 04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 1 1 0 2018-04-27
85. 04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 1 1 0 2018-04-27
86. 04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 1 1 0 2018-04-27
87. 04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 2 2 0 2018-04-27
88. 04434 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแสง 1 1 0 2018-04-27
89. 04435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนข่า 1 1 0 2018-04-27
90. 04436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแก 1 1 0 2018-04-27
91. 04441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไร่ 1 1 0 2018-04-27
92. 04444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสวนกวาง 4 0 4 2018-04-27
93. 04448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเปือย 3 0 3 2018-04-27
94. 04449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 1 0 1 2018-04-27
95. 04451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าขาม 1 1 0 2018-04-27
96. 04457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนน 1 0 1 2018-04-27
97. 04458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคำ 1 0 1 2018-04-27
98. 04460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2018-04-27
99. 04461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ไชย 1 1 0 2018-04-27
100. 04464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดธาตุ 2 2 0 2018-04-27
101. 04465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง 1 1 0 2018-04-27
102. 04466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 1 1 0 2018-04-27
103. 04467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนวน 3 3 0 2018-04-27
104. 04469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแฮด 1 1 0 2018-04-27
105. 04470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขามเปี้ย 1 1 0 2018-04-27
106. 04473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ 4 4 0 2018-04-27
107. 04474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแซง 1 1 0 2018-04-27
108. 04476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว 2 1 1 2018-04-27
109. 10999 โรงพยาบาลสีชมพู 2 1 1 2018-04-27
110. 11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 4 0 4 2018-04-27
111. 11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 2 2 0 2018-04-27
112. 12414 เทศบาลนครขอนแก่น 3 3 0 2018-04-27
113. 12415 ศูนย์สุขภาพชุชนหนองคะเน 1 0 1 2018-04-27
114. 12416 เทศบาลบ้านไผ่ 5 5 0 2018-04-27
115. 13896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดง 1 0 1 2018-04-27
116. 13897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระยืน 2 0 2 2018-04-27
117. 13898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า 1 1 0 2018-04-27
118. 13902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ 2 2 0 2018-04-27
119. 13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 1 1 0 2018-04-27
120. 14775 ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) 2 2 0 2018-04-27
121. 14859 ศูนย์บริการเทศบาล(สามเหลี่ยม)ศูนย์บริการสาธารณสุข4 1 1 0 2018-04-27
122. 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) 2 2 0 2018-04-27
123. 14881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ 1 1 0 2018-04-27
124. 14883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอุดมศิลป์ 3 3 0 2018-04-27
125. 15007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านฝาง 1 0 1 2018-04-27
126. 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 10 10 0 2018-04-27
127. 15233 ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 3 3 0 2018-04-27
128. 15252 ศูนย์สุขภาพชุมชนชุมแพ 2 0 2 2018-04-27
129. 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 3 3 0 2018-04-27
130. 99795 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ 1 1 0 2018-04-27
131. 99799 ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านฝาง 6 4 2 2018-04-27
132. 99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 2 2 0 2018-04-27
133. 99868 ศูนย์สุขภาพชุมชนคำม่วง 1 0 1 2018-04-27
134. 99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 3 3 0 2018-04-27
135. 99870 ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงน้อย 3 3 0 2018-04-27
136. 99930 ศูนย์สุขภาพชุมชนภูผาม่าน 1 1 0 2018-04-27
137. 99931 ศูนย์สุขภาพชุมชนพระยืน 2 2 0 2018-04-27
138. 99932 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชนบท 2 2 0 2018-04-27
139. 99935 ศูนย์สุขภาพชุมชนสิรินธรจังหวัดขอนแก่น 1 1 0 2018-04-27