รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 1 to 25 of 128
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
1. 04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 1 0 0 2019-02-22
2. 04251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 1 0 0 2019-02-22
3. 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 5 5 0 2019-02-22
4. 04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 2 2 0 2019-02-22
5. 04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 7 7 0 2019-02-22
6. 04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 6 5 1 2019-02-22
7. 04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 1 1 0 2019-02-22
8. 04258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 1 1 0 2019-02-22
9. 04261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 4 4 0 2019-02-22
10. 04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 1 1 0 2019-02-22
11. 04265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน 2 2 0 2019-02-22
12. 04266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก 4 4 0 2019-02-22
13. 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2 2 0 2019-02-22
14. 04270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 1 0 0 2019-02-22
15. 04271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม 2 2 0 2019-02-22
16. 04272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 1 1 0 2019-02-22
17. 04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 3 2 0 2019-02-22
18. 04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 1 1 0 2019-02-22
19. 04275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 1 1 0 2019-02-22
20. 04277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 1 1 0 2019-02-22
21. 04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 5 5 0 2019-02-22
22. 04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ 1 1 0 2019-02-22
23. 04280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต้น 3 3 0 2019-02-22
24. 04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง 2 1 0 2019-02-22
25. 04282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 4 4 0 2019-02-22