รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 1 to 25 of 143
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
1. 04248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 2 2 0 2018-07-18
2. 04249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 2 2 0 2018-07-18
3. 04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 1 1 0 2018-07-18
4. 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 4 4 0 2018-07-18
5. 04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 1 1 0 2018-07-18
6. 04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 1 1 0 2018-07-18
7. 04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 4 1 3 2018-07-18
8. 04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 4 4 0 2018-07-18
9. 04258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวะถี 1 1 0 2018-07-18
10. 04261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 1 0 1 2018-07-18
11. 04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 1 1 0 2018-07-18
12. 04266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก 1 1 0 2018-07-18
13. 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 2 2 0 2018-07-18
14. 04269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 1 1 0 2018-07-18
15. 04272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 1 1 0 2018-07-18
16. 04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 3 1 2 2018-07-18
17. 04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 2 2 0 2018-07-18
18. 04276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 1 1 0 2018-07-18
19. 04277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 2 0 2 2018-07-18
20. 04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 3 1 2 2018-07-18
21. 04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ 2 2 0 2018-07-18
22. 04280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต้น 1 1 0 2018-07-18
23. 04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง 2 2 0 2018-07-18
24. 04288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจระเข้ 1 1 0 2018-07-18
25. 04291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนฟันเรือ 1 1 0 2018-07-18