รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 1 to 25 of 155
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
1. 04248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 3 3 0 2018-09-19
2. 04249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 3 3 0 2018-09-19
3. 04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 1 0 1 2018-09-19
4. 04251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 1 1 0 2018-09-19
5. 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 4 4 0 2018-09-19
6. 04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 2 2 0 2018-09-19
7. 04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 3 3 0 2018-09-19
8. 04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 6 2 4 2018-09-19
9. 04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 5 5 0 2018-09-19
10. 04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 1 1 0 2018-09-19
11. 04266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก 1 1 0 2018-09-19
12. 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 3 3 0 2018-09-19
13. 04269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 1 1 0 2018-09-19
14. 04270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 1 1 0 2018-09-19
15. 04272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 1 0 1 2018-09-19
16. 04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 2 2 0 2018-09-19
17. 04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 1 1 0 2018-09-19
18. 04276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 1 1 0 2018-09-19
19. 04277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 1 1 0 2018-09-19
20. 04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 2 2 0 2018-09-19
21. 04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ 1 1 0 2018-09-19
22. 04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง 1 1 0 2018-09-19
23. 04282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 2 2 0 2018-09-19
24. 04283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 1 1 0 2018-09-19
25. 04286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง 1 1 0 2018-09-19