รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 1 to 25 of 52
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
1. 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 3 3 0 2018-12-13
2. 04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 1 1 0 2018-12-13
3. 04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 5 5 0 2018-12-13
4. 04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 1 0 1 2018-12-13
5. 04261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 1 1 0 2018-12-13
6. 04266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าแพรก 3 3 0 2018-12-13
7. 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 1 1 0 2018-12-13
8. 04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 1 1 0 2018-12-13
9. 04292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง 1 1 0 2018-12-13
10. 04314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาจาน ตำบลนาจาน 2 2 0 2018-12-13
11. 04315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกโนนหัวนา 1 1 0 2018-12-13
12. 04325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 3 3 0 2018-12-13
13. 04335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 1 1 0 2018-12-13
14. 04341 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดง 1 1 0 2018-12-13
15. 04346 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงใหญ่ 1 1 0 2018-12-13
16. 04357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 2 2 0 2018-12-13
17. 04370 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังม่วง 1 1 0 2018-12-13
18. 04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 1 1 0 2018-12-13
19. 04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 1 1 0 2018-12-13
20. 04376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 1 1 0 2018-12-13
21. 04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 1 1 0 2018-12-13
22. 04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 1 1 0 2018-12-13
23. 04396 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง 1 1 0 2018-12-13
24. 04398 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 1 1 0 2018-12-13
25. 04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 1 1 0 2018-12-13