รายงานสรุปประจำวันการจัดการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยง CVD ระดับ 4-5 ในเขตรับผิดชอบ

Records 1 to 25 of 139
 
รหัสสถานบริการ
ชื่อสถานบริการ
ยอดผู้ป่วยความเสี่ยงระดับ4-5
ยังไม่จัดการปรับเปลี่ยน
ได้รับการจัดการแล้ว
วันที่รายงาน
1. 04248 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำราญ 2 0 2 2018-04-27
2. 04249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก 2 2 0 2018-04-27
3. 04250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี 1 0 1 2018-04-27
4. 04251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวดีหมี 2 2 0 2018-04-27
5. 04252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ 1 1 0 2018-04-27
6. 04253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่ม 1 1 0 2018-04-27
7. 04254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า 2 2 0 2018-04-27
8. 04255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนบม 1 1 0 2018-04-27
9. 04256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ 4 4 0 2018-04-27
10. 04257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระลับ 1 1 0 2018-04-27
11. 04261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ 1 1 0 2018-04-27
12. 04263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ 1 1 0 2018-04-27
13. 04265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนหัน 3 3 0 2018-04-27
14. 04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 1 1 0 2018-04-27
15. 04272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 1 1 0 2018-04-27
16. 04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 1 1 0 2018-04-27
17. 04275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 1 1 0 2018-04-27
18. 04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 1 1 0 2018-04-27
19. 04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ 2 0 2 2018-04-27
20. 04280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต้น 3 0 3 2018-04-27
21. 04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง 2 0 2 2018-04-27
22. 04283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 1 0 1 2018-04-27
23. 04290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรัพย์เจริญ 3 1 2 2018-04-27
24. 04292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกว้าง 1 1 0 2018-04-27
25. 04294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด 2 2 0 2018-04-27