ทะเบียนแม่ข่าย

 
ชื่อ
สกุล
แม่ข่าย
รหัส
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย
เบอร์มือถือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล
อรอมล ผ่องพุฒ 11006, โรงพยาบาลแวงน้อย 11006 รพ.แวงน้อย 0837353315 2021-02-10 00:00:00
อภิสิทธิ์ อ้วนวงษ์ 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995 รพ.บ้านฝาง 0989692497 0000-00-00 00:00:00
ภควัต ไชยชิต 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 รพ.ขอนแก่น 0868787673 2021-02-01 00:00:00
สิเมธินีย์ หารประทุม 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 รพ.ขอนแก่น 0847980237 0000-00-00 00:00:00
นัฐธญา คงนาค 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009 รพ.มัญจาคีรี 0832833706 2021-01-15 09:59:41
จามจุรี ศรีปัญญา 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง 0926594664 0000-00-00 00:00:00
นุชธิดา ปะระมัดทะโก 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 15166 ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง 0956539757 0000-00-00 00:00:00
สุชาดา สังข์ทอง 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 23891 ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร 0661424954 0000-00-00 00:00:00
อรุณลักษณ์ วรินทรพันธ์ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 15252 ศสช.ชุมแพ 0992694626 2021-01-22 00:00:00
อุไร โครตเพชร 14132, โรงพยาบาลซำสูง 14132 รพ.ซำสูง 0997828842 0000-00-00 00:00:00
เบญจมาศ โคตรจันทร์อุด 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000 รพ.น้ำพอง 0973196948 2021-01-22 00:00:00
อัญชนา สมอคำ 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007 รพ.หนองสองห้อง 0908894827 0000-00-00 00:00:00
ดุสิตา คำมีสีนนท์ 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 รพ.ขอนแก่น 0925566545 2021-01-29 00:00:00
พิสิฐพงษ์ สุระอามาตย์ 00027 00027 สสจ.ขอนแก่น 0924456195 0000-00-00 00:00:00
ธนวัฒน์ แสงสุนานนท์ 00027 00027 สสจ.ขอนแก่น 0901098835 0000-00-00 00:00:00
นพณรรณ์ พันธ์แสง 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 04365 รพ.สต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ 0837065610 2021-01-29 00:00:00
ศรินญา ริโยธา 77649, โรงพยาบาลหนองนาคำ 77649 รพ.หนองหนองนาคำ 0986255085 2021-01-28 00:00:00
นันทวัฒน์ พุทศรี 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 04269 รพ.สต.บ้านเป็ด 0931264426 0000-00-00 00:00:00
สิรินยา เจียงภูเขียว 11004, โรงพยาบาลพล 04374 รพ.สต.โจดหนองแก 0910519642 2021-03-19 00:00:00
ผกามาศ ปักกุนนัน 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009 รพ.มัญจาคีรี 0833369668 2021-01-15 10:00:08