ทะเบียนแม่ข่าย

 
ชื่อ
สกุล
แม่ข่าย
รหัส
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย
เบอร์มือถือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล
ตะวัน ทับชา 11445, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 11445 รพร.กระนวน 0986944155 2021-01-28 00:00:00
นราทิพย์ พลภัทรากร 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007 รพ.หนองสองห้อง 0896250417 0000-00-00 00:00:00
กนกนุช อ่อนน้อย 11012, โรงพยาบาลภูผาม่าน 11012 รพ.ภูผาม่าน 0894224604 0000-00-00 00:00:00
ทิชาภรณ์ ฆ้องคำ 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 04424 รพ.สต.บ้านโนนสัมพันธ์ อ.มัญจาคีรี 0885608686 0000-00-00 00:00:00
โยคิน มูลศรี 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009 รพ.มัญจาคีรี 0818722412 0000-00-00 00:00:00
ปิยธิดา ศรีอ่อนหล้า 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998 รพ.ชุมแพ 0619682551 2021-01-22 00:00:00
ภาคภูมิ ถุงวิชา 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998 รพ.ชุมแพ 0896180956 2021-01-22 00:00:00
กาญจนา วรสิงห์ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 12415 ศสช.หนองคะเน 0844008820 2021-01-22 00:00:00
ศตวรรษ สิงห์บ้านหาด 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 04309 รพ.สต.หนองเขียด อ.ชุมแพ 0885383964 2021-01-22 00:00:00
อนุสรา แซงโคตร 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 04305 รพ.สต.วังหินลาด อ.ชุมแพ 0831401145 2021-01-22 00:00:00
ไชยวัฒน์ ศรีพอ 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009 รพ.มัญจาคีรี 0868623872 0000-00-00 00:00:00
สุจิตรา สุวรรณธรรมมา 77650, โรงพยาบาลเวียงเก่า 77650 รพ.เวียงเก่า 0943589208 2021-01-29 00:00:00
อาทินา พินทา 11445, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน 11445 รพร.กระนวน 0641520856 2021-01-22 00:00:00
ศรารัตน์ ยาพันธ์ 11003, โรงพยาบาลเปือยน้อย 11003 รพ.เปือยน้อย 0851561998 2021-01-28 00:00:00
อนุชา สาริมา 11003, โรงพยาบาลเปือยน้อย 11003 รพ.เปือยน้อย 0979796526 2021-01-29 00:00:00
ฐิติภัทร ไพศรี 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275 รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0656751483 0000-00-00 00:00:00
วนัสนันท์ ศรีประภา 77651, โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 77651 รพ.โคกโพธิ์ไชย 0885976221 0000-00-00 00:00:00
บุญธิดา บุญมา 77651, โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 77651 รพ.โคกโพธิ์ไชย 0885528210 0000-00-00 00:00:00
ณัฐรียา ทะวะระ 11010, โรงพยาบาลชนบท 11010 รพ.ชนบท 0876342819 2021-02-11 00:00:00
เปรมวดี อำท้าว 10997, โรงพยาบาลหนองเรือ 10997 รพ.หนองเรือ 0982501024 2021-01-29 00:00:00