ทะเบียนแม่ข่าย

 
ชื่อ
สกุล
แม่ข่าย
รหัส
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย
เบอร์มือถือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล
จตุพร แม้นรักษา 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 04413 รพ.สต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง 0979201255 2021-03-03 00:00:00
เพ็ญนิภา คะชาแก้ว 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008 รพ.ภูเวียง 0800051023 2021-03-02 00:00:00
พิมล ไพศาล 11012, โรงพยาบาลภูผาม่าน 11012 รพ.ภูผาม่าน 0956589096 2021-03-03 00:00:00
กฤษฎา สุพล 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275 รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0837446834 0000-00-00 00:00:00
ชลชญา ตุ่นเฮ้า 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995 รพ.บ้านฝาง 0860448017 0000-00-00 00:00:00
เพิ่มจิตร พิมพ์ดีด 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995 รพ.บ้านฝาง 0896215488 0000-00-00 00:00:00
สุดารัตน์ ศรีกะพา 11004, โรงพยาบาลพล 11004 รพ.พล 0862295987 0000-00-00 00:00:00
ธัญเทพ เค้าทอง 11004, โรงพยาบาลพล 11004 รพ.พล 0873625235 0000-00-00 00:00:00
บานเย็น เฮียงโฮม 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 รพ.ขอนแก่น 0627493695 0000-00-00 00:00:00
จักริน สละ 77652, โรงพยาบาลโนนศิลา 04480 รพ.สต.โนนแดง อ.โนนศิลา 0868514464 2021-01-16 16:41:55
วิไลวรรณ งามยิ่ง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 04396 รพ.สต.หนองสองห้อง 09-1928558 0000-00-00 00:00:00
โชติณิคมม์ หอไชยนนท์ 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 รพ.ขอนแก่น 0641562494 0000-00-00 00:00:00
ฐิติญา บุษราคัม 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275 รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0917390958 0000-00-00 00:00:00
ฐาประณีย์ หงษ์พิมพ์ 11011, โรงพยาบาลเขาสวนกวาง 11011 รพ.เขาสวนกวาง 0874232250 2021-02-10 00:00:00
พงศกร อินทร์เอี่ยม 00027 00027 สสจ.ขอนแก่น 0879920867 0000-00-00 00:00:00
กัมปนาท น้อยเรือง 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 14860 ศูนย์แพทย์มิตรภาพ 0890807869 0000-00-00 00:00:00
จักรกฤษณ์ สำราญรมย์ 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 14861 ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง 0956623562 0000-00-00 00:00:00
เบญจรัตน์ ชาบุตรศรี 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998 รพ.ชุมแพ 0913566955 2021-01-22 00:00:00
เสาวณีย์ ม่วงนิล 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000 รพ.น้ำพอง 0868510355 2021-01-22 00:00:00
สุนิษา หล้าอ่อน 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008 รพ.ภูเวียง 0956630134 2021-03-03 00:00:00