ทะเบียนแม่ข่าย

 
ชื่อ
สกุล
แม่ข่าย
รหัส
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย
เบอร์มือถือ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล
นิวัฒน์ คำมุงคุณ 10998, โรงพยาบาลชุมแพ 10998 รพ.ชุมแพ 0862602589 2021-01-13 14:22:13
รัตนา คำเรืองศรี 11001, โรงพยาบาลอุบลรัตน์ 11001 รพ.อุบลรัตน์ 0823351979 2021-03-05 00:00:00
ละมัย ซ้ายหนองขาม 00027 00027 สสจ.ขอนแก่น 0891866363 0000-00-00 00:00:00
ลาพินี โรจนมาน 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 รพ.ขอนแก่น2 0942639191 2021-01-29 00:00:00
ศศิร์อร รัตนเฮืองศรี 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670 รพ.ขอนแก่น 0851638083 2021-01-29 00:00:00
สุวรรณ มูลเหลา 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 04362 รพ.สต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่ 0818754622 2021-01-29 00:00:00
กุลนิษฐุ์ สาตื้อ 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002 รพ.บ้านไผ่ 0819297917 2021-01-29 00:00:00
รังสรรค์ หม่องสร้อย 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002 รพ.บ้านไผ่ 0981398352 2021-01-29 00:00:00
ศักดิ์ดา นาหก 11004, โรงพยาบาลพล 11004 รพ.พล 0935574278 0000-00-00 00:00:00
รักษิตา แสงผา 12275, โรงพยาบาลสิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 12275 รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น 0864511951 2021-01-29 00:00:00
ภัทรภร ไชยหัด 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000 รพ.น้ำพอง 0617579555 2021-01-22 00:00:00
พริม ผิวขาว 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 04432 รพ.สต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี 0948165123 0000-00-00 00:00:00
เจริญชัย แสนเฉลิม 14132, โรงพยาบาลซำสูง 14132 รพ.ซำสูง 0833422907 2021-02-10 00:00:00
มัชฌิมา ตรีนุชกร 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 77766 PCC หนองกุง(รพ.ขอนแก่น) 0918134481 2021-01-29 00:00:00
ปริมประภา เกียรปุรุ 10999, โรงพยาบาลสีชมพู 10999 รพ.สีชมพู 0914182530 2021-03-16 00:00:00
เนตรพรหม เสนา 77650, โรงพยาบาลเวียงเก่า 23192 สออ.อ.เวียงเก่า 0951800500 2021-02-19 00:00:00
กัญญารัตน์ จันทร์โสม 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 04325 รพ.สต.วังชัย อ.น้ำพอง 0874705196 2021-01-29 00:00:00
พวงพยอม พวงพี 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007 รพ.หนองสองห้อง 0821296413 2021-01-29 00:00:00
จันทรา ขุมเพ็ชร 77652, โรงพยาบาลโนนศิลา 77652 รพ.โนนศิลา 0862413345 2021-02-10 00:00:00
ฐิตินันท์ มุลนี 11004, โรงพยาบาลพล 11004 รพ.พล 043415896 2021-02-22 00:00:00