แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0807495761, สุวนันท์, ผองแก้ว, นวก.สธ.
04269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0931264426, นันทวัฒน์, พุทศรี, นวก.สธ.
04270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตูม 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0942639191, ลาพินี, โรจนมาน, แพทย์แผนไทย
04271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 10670, รพ.ขอนแก่น2 0894219952, ณัฐกานต์, พิมพ์เสน, แพทย์แผนไทย
04272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนท่อน 10670, โรงพยาบาลขอนแก่น 0880595984, ณัฐชนันท์พร, หัสพิมพ์, แพทย์แผนไทย
04273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0989692497, อภิสิทธิ์, อ้วนวงษ์, แพทย์แผนไทย
04274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหวายนั่ง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0989692497, อภิสิทธิ์, อ้วนวงษ์, แพทย์แผนไทย
04275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนฆ้อง 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0989692497, อภิสิทธิ์, อ้วนวงษ์, แพทย์แผนไทย
04276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0860448017, ชลชญา, ตุ่นเฮ้า, จพง.สธ.
04277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0860448017, ชลชญา, ตุ่นเฮ้า, จพง.สธ.
04278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม 10995, โรงพยาบาลบ้านฝาง 10995, รพ.บ้านฝาง 0989692497, อภิสิทธิ์, อ้วนวงษ์, แพทย์แผนไทย
04279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระบุ 10996, โรงพยาบาลพระยืน 10996, รพ.พระยืน 0634934061, ณัฐ, ไกรลาศ, แพทย์แผนไทย
04280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต้น 10996, โรงพยาบาลพระยืน 10996, รพ.พระยืน 0634934061, ณัฐ, ไกรลาศ, แพทย์แผนไทย
04281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง 10996, โรงพยาบาลพระยืน 10996, รพ.พระยืน 0634934061, ณัฐ, ไกรลาศ, แพทย์แผนไทย
04282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม 10996, โรงพยาบาลพระยืน 10996, รพ.พระยืน 0634934061, ณัฐ, ไกรลาศ, แพทย์แผนไทย
04283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเรือ 10997, โรงพยาบาลหนองเรือ 10997, รพ.หนองเรือ 0914195052, อภิญญา, อุดเมืองเพีย, แพทย์แผนไทย
04284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมือดแอ่ 10997, โรงพยาบาลหนองเรือ 10997, รพ.หนองเรือ 0914195052, อภิญญา, อุดเมืองเพีย, แพทย์แผนไทย
04285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเม็ง 10997, โรงพยาบาลหนองเรือ 10997, รพ.หนองเรือ 0914195052, อภิญญา, อุดเมืองเพีย, แพทย์แผนไทย
04286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกง 10997, โรงพยาบาลหนองเรือ 10997, รพ.หนองเรือ 0982501024, เปรมวดี, อำท้าว, แพทย์แผนไทย
04287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางคำ 10997, โรงพยาบาลหนองเรือ 10997, รพ.หนองเรือ 0914195052, อภิญญา, อุดเมืองเพีย, แพทย์แผนไทย