แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ จันทรา
สกุล ขุมเพ็ชร
แม่ข่าย 77652, โรงพยาบาลโนนศิลา
รหัส 77652
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.โนนศิลา
เบอร์มือถือ 0862413345
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-02-10 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนศิลา 77652, โรงพยาบาลโนนศิลา 77652, รพ.โนนศิลา 0862413345, จันทรา, ขุมเพ็ชร, แพทย์แผนไทย
04476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว 77652, โรงพยาบาลโนนศิลา 77652, รพ.โนนศิลา 0862413345, จันทรา, ขุมเพ็ชร, แพทย์แผนไทย
04477 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัน 77652, โรงพยาบาลโนนศิลา 77652, รพ.โนนศิลา 0862413345, จันทรา, ขุมเพ็ชร, แพทย์แผนไทย
04478 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือยใหญ่ 77652, โรงพยาบาลโนนศิลา 77652, รพ.โนนศิลา 0972091053, อนันตญา, สารแสน, แพทย์แผนไทย
04479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาหมอ 77652, โรงพยาบาลโนนศิลา 77652, รพ.โนนศิลา 0972091053, อนันตญา, สารแสน, แพทย์แผนไทย
04480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแดง 77652, โรงพยาบาลโนนศิลา 77652, รพ.โนนศิลา 0972091053, อนันตญา, สารแสน, แพทย์แผนไทย
77652 โรงพยาบาลโนนศิลา 77652, โรงพยาบาลโนนศิลา 77652, รพ.โนนศิลา 0862413345, จันทรา, ขุมเพ็ชร, แพทย์แผนไทย