แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ พริม
สกุล ผิวขาว
แม่ข่าย 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี
รหัส 04432
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.สต.ท่าศาลา อ.มัญจาคีรี
เบอร์มือถือ 0948165123
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 0000-00-00 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04423 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหม่อน 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0833369668, ผกามาศ, ปักกุนนัน, แพทย์แผนไทย
04424 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสัมพันธ์ 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0885608686, ทิชาภรณ์, ฆ้องคำ, พนักงานผู้ช่วยการพยาบาล
04425 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแปน 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0833369668, ผกามาศ, ปักกุนนัน, แพทย์แผนไทย
04426 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนเพ็ก 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0832833706, นัฐธญา, คงนาค, แพทย์แผนไทย
04427 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาม 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0832833706, นัฐธญา, คงนาค, แพทย์แผนไทย
04428 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำแคน 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0832833706, นัฐธญา, คงนาค, แพทย์แผนไทย
04429 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองก้านเหลือง 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0885651768, จีรภรณ์ , วงษ์จารย์, นวก.สธ.
04430 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0885651768, จีรภรณ์ , วงษ์จารย์, นวก.สธ.
04431 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0885651768, จีรภรณ์ , วงษ์จารย์, นวก.สธ.
04432 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าศาลา 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0948165123, พริม, ผิวขาว, แพทย์แผนไทย
11009 โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0868623872, ไชยวัฒน์, ศรีพอ, แพทย์แผนไทย
13903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกอก 11009, โรงพยาบาลมัญจาคีรี 11009, รพ.มัญจาคีรี 0868623872, ไชยวัฒน์, ศรีพอ, แพทย์แผนไทย