แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ จตุพร
สกุล แม้นรักษา
แม่ข่าย 11008, โรงพยาบาลภูเวียง
รหัส 04413
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.สต.นาชุมแสง อ.ภูเวียง
เบอร์มือถือ 0979201255
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-03-03 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04409 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเรือ 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0800051023, เพ็ญนิภา, คะชาแก้ว, แพทย์แผนไทย
04411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหว้าทอง 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0979201255, จตุพร, แม้นรักษา, แพทย์แผนไทย
04412 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดขอนแก่น 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0956630134, สุนิษา, หล้าอ่อน, นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
04413 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุมแสง 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0979201255, จตุพร, แม้นรักษา, แพทย์แผนไทย
04414 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหว้า 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0956630134, สุนิษา, หล้าอ่อน, นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
04416 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงธนสาร 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0956630134, สุนิษา, หล้าอ่อน, นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
04417 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุงเซิน 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0956630134, สุนิษา, หล้าอ่อน, นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
04418 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปือย 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0979201255, จตุพร, แม้นรักษา, แพทย์แผนไทย
04419 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชมพู 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0979201255, จตุพร, แม้นรักษา, แพทย์แผนไทย
04421 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดินดำ ตำบลดินดำ 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0800051023, เพ็ญนิภา, คะชาแก้ว, แพทย์แผนไทย
04422 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดดุก ตำบลดินดำ 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0800051023, เพ็ญนิภา, คะชาแก้ว, แพทย์แผนไทย
11008 โรงพยาบาลภูเวียง 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0800051023, เพ็ญนิภา, คะชาแก้ว, แพทย์แผนไทย
99838 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลภูเวียง 11008, โรงพยาบาลภูเวียง 11008, รพ.ภูเวียง 0800051023, เพ็ญนิภา, คะชาแก้ว, แพทย์แผนไทย