แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ พวงพยอม
สกุล พวงพี
แม่ข่าย 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง
รหัส 11007
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.หนองสองห้อง
เบอร์มือถือ 0821296413
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-01-29 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04396 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 09-1928558, วิไลวรรณ , งามยิ่ง, จพง.สธ.
04397 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคึมชาด 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0821296413, พวงพยอม, พวงพี, แพทย์แผนไทย
04398 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0821296413, พวงพยอม, พวงพี, แพทย์แผนไทย
04399 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0821296413, พวงพยอม, พวงพี, แพทย์แผนไทย
04400 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกั่วป่า 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0908894827, อัญชนา, สมอคำ, แพทย์แผนไทย
04401 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0821296413, พวงพยอม, พวงพี, แพทย์แผนไทย
04402 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเม็ก 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0908894827, อัญชนา, สมอคำ, แพทย์แผนไทย
04403 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดู่ 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0896250417, นราทิพย์, พลภัทรากร, จพง.สธ.
04404 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเค็ง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0896250417, นราทิพย์, พลภัทรากร, จพง.สธ.
04405 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันโจด 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0896250417, นราทิพย์, พลภัทรากร, จพง.สธ.
04406 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0896250417, นราทิพย์, พลภัทรากร, จพง.สธ.
04407 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหิน 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0908894827, อัญชนา, สมอคำ, แพทย์แผนไทย
04408 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0896250417, นราทิพย์, พลภัทรากร, จพง.สธ.
11007 โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0821296413, พวงพยอม, พวงพี, แพทย์แผนไทย
99794 ศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสองห้อง 11007, โรงพยาบาลหนองสองห้อง 11007, รพ.หนองสองห้อง 0908894827, อัญชนา, สมอคำ, แพทย์แผนไทย