แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ ศักดิ์ดา
สกุล นาหก
แม่ข่าย 11004, โรงพยาบาลพล
รหัส 11004
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.พล
เบอร์มือถือ 0935574278
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 0000-00-00 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04373 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองพล 11004, โรงพยาบาลพล 0910519642, สิรินยา, เจียงภูเขียว, นวก.สธ.
04374 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโจดหนองแก 11004, โรงพยาบาลพล 0910519642, สิรินยา, เจียงภูเขียว, นวก.สธ.
04375 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเก่างิ้ว 11004, โรงพยาบาลพล 0983282944, ปิยนุช, อันทะปัญญา, แพทย์แผนไทย
04376 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมะเขือ 11004, โรงพยาบาลพล 11004, รพ.พล 0862295987, สุดารัตน์, ศรีกะพา, จพง.สธ.
04377 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงโสกพระ 11004, โรงพยาบาลพล 11004, รพ.พล 0873625235, ธัญเทพ , เค้าทอง , จพง.สธ.
04378 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพ็กใหญ่ 11004, โรงพยาบาลพล 0983282944, ปิยนุช, อันทะปัญญา, แพทย์แผนไทย
04379 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสง่า 11004, โรงพยาบาลพล 11004, รพ.พล 0862295987, สุดารัตน์, ศรีกะพา, จพง.สธ.
04380 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวงนางเบ้า 11004, โรงพยาบาลพล 11004, รพ.พล 0873625235, ธัญเทพ , เค้าทอง , จพง.สธ.
04381 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฮ่องหอย 11004, โรงพยาบาลพล 11004, รพ.พล 0862295987, สุดารัตน์, ศรีกะพา, จพง.สธ.
04382 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลอมคอม 11004, โรงพยาบาลพล 0983282944, ปิยนุช, อันทะปัญญา, แพทย์แผนไทย
04383 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนข่า 11004, โรงพยาบาลพล 11004, รพ.พล 0873625235, ธัญเทพ , เค้าทอง , จพง.สธ.
04384 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกนกเต็น 11004, โรงพยาบาลพล 0910519642, สิรินยา, เจียงภูเขียว, นวก.สธ.
04385 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทุ่ง 11004, โรงพยาบาลพล 0983282944, ปิยนุช, อันทะปัญญา, แพทย์แผนไทย
11004 โรงพยาบาลพล 11004, โรงพยาบาลพล 11004, รพ.พล 0935574278, ศักดิ์ดา, นาหก, แพทย์แผนไทย
12417 เทศบาลเมืองพล 11004, โรงพยาบาลพล 11004, รพ.พล 0873625235, ธัญเทพ , เค้าทอง , จพง.สธ.
99869 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพล 11004, โรงพยาบาลพล 11004, รพ.พล 0935574278, ศักดิ์ดา, นาหก, แพทย์แผนไทย