แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ สุวรรณ
สกุล มูลเหลา
แม่ข่าย 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่
รหัส 04362
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านลาน อ.บ้านไผ่
เบอร์มือถือ 0818754622
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-01-29 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04357 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไผ่ 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0981398352, รังสรรค์, หม่องสร้อย, แพทย์แผนไทย
04358 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเมือง 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0981398352, รังสรรค์, หม่องสร้อย, แพทย์แผนไทย
04359 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละว้า 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0981398352, รังสรรค์, หม่องสร้อย, แพทย์แผนไทย
04360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเพีย 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0981398352, รังสรรค์, หม่องสร้อย, แพทย์แผนไทย
04361 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสร้างแป้น 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0818754622, สุวรรณ, มูลเหลา, แพทย์แผนไทย
04362 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาน 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0818754622, สุวรรณ, มูลเหลา, แพทย์แผนไทย
04363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0837065610, นพณรรณ์, พันธ์แสง, นวก.สธ.
04364 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูเหล็ก 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0818754622, สุวรรณ, มูลเหลา, แพทย์แผนไทย
04365 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0837065610, นพณรรณ์, พันธ์แสง, นวก.สธ.
04366 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินตั้ง 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0818754622, สุวรรณ, มูลเหลา, แพทย์แผนไทย
04367 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0837065610, นพณรรณ์, พันธ์แสง, นวก.สธ.
04368 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโน 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0837065610, นพณรรณ์, พันธ์แสง, นวก.สธ.
04369 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0981398352, รังสรรค์, หม่องสร้อย, แพทย์แผนไทย
11002 โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0819297917, กุลนิษฐุ์, สาตื้อ, แพทย์แผนไทย
12416 เทศบาลบ้านไผ่ 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0819297917, กุลนิษฐุ์, สาตื้อ, แพทย์แผนไทย
15230 ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเกิ้ง 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0819297917, กุลนิษฐุ์, สาตื้อ, แพทย์แผนไทย
15232 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0819297917, กุลนิษฐุ์, สาตื้อ, แพทย์แผนไทย
15233 ศูนย์สุขภาพชุมชนโนนสว่างประชารักษ์ 11002, โรงพยาบาลบ้านไผ่ 11002, รพ.บ้านไผ่ 0819297917, กุลนิษฐุ์, สาตื้อ, แพทย์แผนไทย