แม่ข่าย-ลูกข่ายแพทย์แผนไทย

ชื่อ ภัทรภร
สกุล ไชยหัด
แม่ข่าย 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง
รหัส 11000
สถานบริการที่มีแพทย์แผนไทย รพ.น้ำพอง
เบอร์มือถือ 0617579555
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2021-01-22 00:00:00
รหัส
สถานบริการลูกข่าย
รหัสเครือข่ายบริการ
แม่ข่ายแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรติดต่อแพทย์แผนไทย
04324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพอง 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0617579555, ภัทรภร, ไชยหัด, แพทย์แผนไทยชำนาญการ
04325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวังชัย 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0874705196, กัญญารัตน์, จันทร์โสม, แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
04326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกุง 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0874705196, กัญญารัตน์, จันทร์โสม, แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
04327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวใหญ่ 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0930858206, จุฑารัตน์, ภาคโภไคย, นวก.สธ.
04328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0973196948, เบญจมาศ, โคตรจันทร์อุด, แพทย์แผนไทย
04329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0617579555, ภัทรภร, ไชยหัด, แพทย์แผนไทยชำนาญการ
04330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0868510355, เสาวณีย์, ม่วงนิล, แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
04331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขาม 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0868510355, เสาวณีย์, ม่วงนิล, แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
04332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าใหญ่ 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0930858206, จุฑารัตน์, ภาคโภไคย, นวก.สธ.
04333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกใหญ่ 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0973196948, เบญจมาศ, โคตรจันทร์อุด, แพทย์แผนไทย
04334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0973196948, เบญจมาศ, โคตรจันทร์อุด, แพทย์แผนไทย
04335 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0868510355, เสาวณีย์, ม่วงนิล, แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
04336 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0874705196, กัญญารัตน์, จันทร์โสม, แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
04337 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระเสริม 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0868510355, เสาวณีย์, ม่วงนิล, แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
04338 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดพังทุย 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0973196948, เบญจมาศ, โคตรจันทร์อุด, แพทย์แผนไทย
04339 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดน้ำใส 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0617579555, ภัทรภร, ไชยหัด, แพทย์แผนไทยชำนาญการ
11000 โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0617579555, ภัทรภร, ไชยหัด, แพทย์แผนไทยชำนาญการ
13901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0973196948, เบญจมาศ, โคตรจันทร์อุด, แพทย์แผนไทย
13902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำแก่นคูณ 11000, โรงพยาบาลน้ำพอง 11000, รพ.น้ำพอง 0617579555, ภัทรภร, ไชยหัด, แพทย์แผนไทยชำนาญการ